torsdag 31 december 2015

Gott Nytt 2016

Hej Bloggen och alla läsare som varit med under året, året 2015 har gått undan med hög fart och nu återstår endast några få timmar kvar av det gångna året. Bloggen har fått fler och fler läsare vilket är extra roligt och nu fyller bloggen två år. Mest intresse under årets som gått är utan tvekan inläggen om sporthallen i Lindome, som vänstermajoriteten har förhalat och flyttat fram den som det nu ser ut till 2018 innan den kan vara klar. Annars har året varit mörkt och dystert på många sätt, vem hade tidigare kunnat ana omfattningen av den flyktingkris och humanitära katastrof som alla blev brutalt medvetna om under hösten tidigare i år?  Att se människor som flyr från sina liv undan krig, förföljelse och terror för att sen mötas av stängsel och taggtråd bland några av EU's länder är svårt att ta in. Människor som är i behov av hjälp i en nödsituation ska givetvis tas emot som medmänniska, asylrätten måste vi därför också värna om. Viljan av att hjälpa har varit enormt stor från både kyrkor, föreningar och enskilda människor vilket värmer att se och få vara en del av. Mölndal har som ankomstkommun för ensamkommande barn under några veckor i höst haft en ansträngd situation med att ordna tillfälliga boenden, och har gjort det på ett föredömligt sätt. Tidigare i höst så föll också Decemberöverenskommelsen, vilken i sig aldrig skulle ha ingåtts så det tycker jag är bra. Vad står vi då inför utmaningar under det kommande året? Ja med den svaga regering som vi nu har så tror jag att vi redan under våren kommer att se en regeringskris med ett extraval i höst som följd. Alliansen växer sig allt starkare i de senaste opinionsundersökningarna och har också nu en klar medvind. Lokalt i Mölndal så kommer troligen samarbetet inom vänstermajoriteten att knaka mer i fogarna, då den spretiga ideologiska sammanslutningen i längden är ohållbar, för hur långt kan man gå för att rösta mot sin egen ideologi? Viktigaste frågan under 2016 tror jag kommer att bli vår lokala integration, och här ser jag att kommunen snarast borde utveckla ett samarbete med föreningslivet och skapa program med mentorer, för att på så sätt hitta bättre och snabbare former för våra nyanlända medmänniskor att komma in i samhället och förebygga utanförskap. Sammanfattningsvis så har 2015 varit ett prövade år, men med mycket ljus, värme och kärlek så finns det goda förhoppningar om ett bättre 2016. För egen del så kommer bloggen att fortsätta med samma inriktning som tidigare, och jag hoppas att fler vill vara med och följa den under nästa år. Avslutningsvis så önskar jag alla ett gott slut och ett gott nytt 2016!

tisdag 29 december 2015

Långt ifrån tillräckligt

Personalen är vår främsta resurs, var något som jag lärde mig inom min tidigare karriär i försvarsmakten. Visst är det så att det finns ett samband mellan personal som trivs och mår bra också har en låg sjukfrånvaro. I Mölndal stad har sjukfrånvaron ökat oroande under innevarande år, under kvartal 1-3 så  var den totala sjukfrånvaron 7,4% jämfört med samma period föregående år som hade 6,5%. Inom Vård och Omsorgsförvaltningen har exv. sjukfrånvaron ökat från 8,8% 2014 till 10,5 % motsvarande period i år. En helt klart oroväckande utveckling som kräver mer förebyggande åtgärder. Från årsskiftet så höjs förvisso friskvårdsbidraget till 2000 kr per medarbetare, efter förslag från stadens HR-avdelning som KSAGU (Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott) fastställde den 8 september i år. Detta är positivt då kanske fler stimuleras till att använda sig av möjligheten till mer träning, motion och förebyggande friskvård. Vi får dock inte glömma bort att ett friskvårdsbidrag är en form av åtgärd som inte helt säkert får så många fler att komma igång med olika former av förebyggande träning. Sannolikt kommer det till största delen användas av de som redan idag nyttjar sig av detta. Nej det behövs fler aktiva åtgärder, något som vi i Liberalerna föreslog i vårt budgetförslag för 2016. En riktad satsning är i sammanhanget därför en viktig signal till att skapa fler möjligheter och aktiviteter till att förebygga den ökande sjukfrånvaron, kanske också i ett samarbete med företagshälsovården. Mölndal stad har ett mål om att vara en attraktiv arbetsgivare, då gäller det också att det skapas politiska incitament för att ge förutsättningar till att nå denna målsättning. I majoritetens programförklaring så vill de ....."uppmuntra till hälsofrämjande åtgärder och långsiktigt jobba för att minska på sjukfrånvaron...." Låt då första steget bli att bromsa den ökande sjukfrånvaron och ge resurser för att ta fram och genomföra en handlingsplan. Tyvärr så befarar jag att det enda som kommer att ske är just höjningen av friskvårdsbidraget, bra i sig men långt ifrån tillräckligt.

lördag 12 december 2015

Prestige hos Majoritet Mölndal

Mölndal stad skrotar 500 datorer varje år, datorer som skulle göra stor nytta och skillnad vid återanvändning i utvecklingsländer som idag har en stor brist på tillgång till datorer. ca 450 stationära och ca 50 laptops skrotas årligen i Mölndal, kostnaden för detta är 30000 kr. Vänstermajoriteten i Mölndal har än en gång visat hur prestigefyllda de är. Det senaste exempel på detta är den motion som jag skrev tillsammans med min partikollega Marcus Claesson, efter besöket till Zambia tidigare i somras. Motionen handlar om att låta Mölndals stads datorer återanvändas istället för att skrotas som de görs idag efter tre år då de anses vara förbrukade. Ett helt vansinnigt slöseri då datorerna borde kunna användas åtminstone i 6-8 år ytterligare till vid exv. skolor för utbildning mm. Det visade sig att Marcus redan för tio år sen hade skrivit en liknande motion, men då stött på problem med framförallt säkerhetsradering av hårddiskar och logistikproblem som stoppade idén den gången. Men tack och lov så har utvecklingen gått framåt och idag finns det lösningar på både detta och även gratis operativsystem och andra nödvändiga programvaror som är väsentliga för att rekonditionera datorerna. Vi gjorde lite efterforskningar och hittade ComputerAidSweden, som är en frivillig organisation och som samlar in gamla datorer för att kunna skickas vidare till olika humanitära och icke vinstdrivande ändamål i världen. Vi kom också i kontakt med ZASP  som är en politiskt och religiöst obunden förening som arbetar med fattigdomsbekämpning, hälsofrågor, utbildning och demokratiutveckling i Zambia. Idén till att återanvända datorer fick jag när jag såg hur få datorer en skola som jag besökte hade där runt 3000 barn endast hade tillgång till 20 st relativt gamla och omoderna datorer som säkert kan ha varit minst 10-15 år gamla, och vilken stor nytta det skulle ge om de kunde få tillgång till fler datorer i sin utbildning. Gamla och uttjänta för Mölndal, men helt klart fullt moderna och funktionella att användas i skolverksamheter. Mot bakgrund av detta skrev vi ihop motionen om att starta ett samarbete med ComputerAid i Örebro och ZASP.

Motionen som först passerade stadsledningsförvaltningen vilka är mycket positiva till motionen och ansåg att Mölndal borde inleda samarbetet, avhandlades vid kommunstyrelsens möte den 25 november. Svaret som föreslogs av kommunstyrelsens ordförande var minst sagt både förvånande och allmänt dåligt som ansåg att "Motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till att projektgruppen för samarbetet under sitt besök där blev uppmärksammade på bristen på datorer så som motionären beskriver. Projektgruppen har för avsikt att arbeta vidare med den här frågan liksom flera andra utvecklingsområden inom samarbetet med Chipata och ser positivt på ett samarbete med ComputerAid och Zasp enligt intentionen i motionen"
Inget annat än ett nonsenssvar. Bara här var det så många konstigheter och formella fel i svaret så att man började undra vad som ligger bakom egentligen. För det första så finns det ingen projektgrupp som det hänvisas till. Det enda som finns är en ansökan som Mölndal har gjort till ICLD om att få ingå i ett kommunalt partnerskapsprogram, för övrigt en ansökan som ännu inte är beviljad och alltså i nuläget oklart om det kommer att bli ett projekt eller inte. För det andra om ansökan skulle godkännas då behöver också en styrgrupp utses och dessutom ges ett formellt uppdrag i enlighet med ansökan. För det tredje om det ska genomföras andra uppdrag och utvecklingsområden än det som ansökan avser så behöver detta också klarläggas och formellt beslutas om. Man kan ju helt klart se att det är många saker som inte hänger ihop här, då frågan är mycket större än så. Den ena delen av motionen syftar till att de bärbara datorerna ska skänkas till t.ex. skolor i Chipata via ZASP i Göteborg och den andra delen syftar till att starta samarbetet med ComputerAid och återbruka de stationära datorerna via deras nätverk till fler utvecklingsländer.

När jag ställde frågan till kommunstyrelsens ordförande vilka fakta som svaret grundade sig på så sa hon att informationen kom från den andra politikern som deltog på resan, att vi varit överens om att göra detta tillsammans. Det var ett svar som förvånade mig eftersom vi har träffats flera gånger sedan hemkomsten, och tillsammans både hållit i gemensamma presentationer om resan inom Kultur och fritidsnämnden och i Kommunfullmäktige, och under de fem månader som gått sedan motionen lämnades in så har inte ett ord sagts om det här vare sig från någon överhuvudtaget inom majoriteten. Under kommunstyrelsens sammanträde så framkom det dessutom att det bara var kommunstyrelsens ordförande som hade hört detta direkt, övriga hade fått andrahandsinformation. Jag uttryckte min förundran till ordföranden att det åtminstone skulle ha varit anständigt att ta reda på fakta och prata med berörda innan mötet då det var så grova felaktigheter. Majoriteten valde att begära ajournering för att därefter besluta om en återremiss av någon oförklarlig anledning. I dagens GP kan man läsa att kommunstyrelsens ordförande uttalar sig om bl.a. "Det går inte att bara hur som helst skicka datorer till ett land. Det finns risker att de hamnar på en sophög till exempel". Det är ett uttalande som i sig är anmärkningsvärt och visar på stor okunskap, ComputerAid har en återvinningsgaranti efter fullgjord tjänst i tredje världen vilket borde vara känt om man är insatt i frågan.
Vad kostar det då att starta samarbetet med ComputerAid, jo enligt stadens IT avdelning så tror man att det kostar 10000 kr för transport av 500 datorer till Örebro och 20000 kr i personalkostnader för administration och paketering vilket totalt blir 30000 kr. Känns summan igen? Det blir alltså ingen skillnad i kostnader för Mölndals stad att återanvända uttjänta datorer istället för att skrota dem!
Slutsatsen blir att när en idé visar sig vara för bra och alla lösningar finns klara, och det kommer från någon annan, då växer bara prestigen hos Majoritet Mölndal. Avslutningsvis vill jag bara säga: Sluta prata om social hållbarhet om ni inte kan leva upp till det när det är på riktigt, en bra idé är en bra idé oavsett varifrån den kommer.


http://www.computeraid.se/

Det går inte att bara hur som helst skicka datorer till ett land. Det finns risker att de hamnar på en sophög till exempel - See more at: http://www.gp.se/nyheter/vastsverige/molndalharryda/1.2925474-datorer-skrotas-istallet-for-att-komma-till-nytta-for-utsatta-barn#sthash.gRRFJ1wd.dpuf
– Det går inte att bara hur som helst skicka datorer till ett land. Det finns risker att de hamnar på en sophög till exempel, - See more at: http://www.gp.se/nyheter/vastsverige/molndalharryda/1.2925474-datorer-skrotas-istallet-for-att-komma-till-nytta-for-utsatta-barn#sthash.gRRFJ1wd.dpuf
– Det går inte att bara hur som helst skicka datorer till ett land. Det finns risker att de hamnar på en sophög till exempel, - See more at: http://www.gp.se/nyheter/vastsverige/molndalharryda/1.2925474-datorer-skrotas-istallet-for-att-komma-till-nytta-for-utsatta-barn#sthash.gRRFJ1wd.dpufDet går inte att bara hur som helst skicka datorer till ett land. Det finns risker att de hamnar på en soptipp". Tyvärr är det så att det här är inget annat än ren prestige från Vänstermajoriteten, idén är helt enkelt för bra, det kostar inget extra för kommunen och det bidrar starkt till en ökad social hållbarhet, något som de själva säger sig värna om, men inte när det gäller på riktigt.

fredag 16 oktober 2015

Snabbspåret som försvann

Mölndal är i stort behov av fler sporthallar i allmänhet och i Lindome i synnerhet. En ny sporthall i Lindome har efterfrågats under många år och en fullstor hall (20x40 m) var planerad att börja byggas i Lindome i år om Folkpartiets och alliansens budget för 2015 hade fått majoritet. Nu blev det inte så utan vänstermajoriteten (S,Mp,V,Kd) valde istället att skjuta upp sporthallen i väntan på en utredning. Skälet var att man sa sig vilja utreda var den bäst skulle placeras. Ett helt onödigt beslut då det har förekommit ett flertal utredningar tillbaka genom åren som har klargjort detta. Den senaste utredningen skedde så sent som hösten 2013, som jag tidigare har skrivit om här på bloggen. En ny hall som placerades vid Almåsskolan visade sig ha flest fördelar och var också huvudalternativet som rekommenderades då. Detta tyckte alltså inte den nya majoriteten var bra utan man ville utreda en gång till, med en placering vid Sinntorpsskolan i stället som ett nytt huvudalternativ.
Slutsatsen som den senaste utredningen 2013 kom fram till var följande:
.......Förstudien har redovisat fyra alternativ till placering av ny sporthall i anslutning till Lindome.
Det finns för- och nackdelar med samtliga alternativ. Lokalstyrgruppen bör beakta och vikta de
kriterier (tid, läge, kostnad, nytta mm) som är viktigast för just detta projekt.
Kultur- och fritidsförvaltningen förordar ”Alternativ 1, Almåsskolan”. Alternativ 1 innebär en ny
hall på kort tid. Föreningarna kan snabbt få tillgång till fler träningstider. Almåsskolan har ett
centrumnära läge, det finns gott om parkeringsplatser och mycket god kollektivtrafik inom
gångavstånd. Tillsyn och skötsel förenklas om den nya hallen placeras i anslutning till skolan.
Skolförvaltningen ser idag inget behov av att hyra ytterligare en idrottshall i Lindome. De tycker
ändå att ”Alternativ 1, Almåsskolan” är bra som förslag. Det är ett centrumnära läge och avståndet
från Skånhällaskolan och Sinntorpsskolan är likvärdigt om elevutvecklingen framöver visar behov
av att hyra mer tid...........


Trots detta så beslutades det alltså om en ny utredning som innebar att det blev ytterligare tidsfördröjning och med nya kostnader som följd. Nu verkar den utredningen vara klar och resultatet är att den nya sporthallen placeras bäst vid......Almåsskolan... (oväntat?)......Samtidigt skjuts troligen också beslutet upp för byggstart av sporthallen till 2018, om inte fler utredningar startas förstås. Det tidigare snabbspåret som man från majoriteten pratade om i december förra året verkar mest ha blivit ett spår som snabbt försvann. Kvar är det akuta behovet av en ny sporthall i Lindome.

lördag 20 juni 2015

Dyra lösningar är inte alltid de bästa

Under veckans fullmäktigemöte i Mölndal så skulle resan till Zambia presenteras. Mycket arbete och planering hade lagts ner inför det här tillfället för att återberätta alla de fina möten, händelser och erfarenheter som vi fick vara med om. Nu var det tekniska problem som ställde till det så det blev ingen redovisning.... Fullmäktigesalens båda projektorer visade sig vara ur funktion, och någon extraprojektor fanns inte att tillgå...... Smått ironiskt blev det också något senare då fullmäktige fastställde en ny IT säkerhetspolicy som bl.a. syftar till att hantera oförutsedda IT-störningar. Ja det här visar på att det är viktigt med robusta IT system och också viktigt med en plan för kontinuitetshantering vid oförutsedda störningar. Annars var det budgeten för 2016, med plan för 2017-2018 som debatterades mest. Folkpartiets budgetförslag med mer satsningar och dessutom till ett bättre resultat än majoriteten innehöll både nytänk och konstruktiva förslag till att förbättra livskvaliteten för Mölndalsborna, i synnerhet unga och årsrika. Efter budgetdebatten som bitvis höll mycket låg nivå där Sd´s talesperson bl.a. gick till personangrepp så stod det klart att vänstermajoriteten där de rödgröna partierna stöds av Kd fick igenom sitt budgetförslag. Noterbart är att Sd inte heller i år hade något eget budgetförslag att presentera för sin politik, utan de vill hellre ge sken av att man inte har tillräckligt med insyn i budgetprocessen. Vilket är märkligt då de både var med under budgetupptakten i början av maj, och har tillgång till alla handlingar och har haft tillgång till samma förutsättningar till information som alla andra partier, inte minst genom stöd från kommunens ekonomiavdelning.
Folkpartiets förslag till budget innehöll störst satsning på skolan av samtliga partier, där vi förde fram ökad lärartäthet och fler ämnesbehöriga lärare, förstärkt stöd  till de som behöver det mest, mer medel till utflykter och studiebesök, mer idrott och hemkunskap på schemat, mer ekologisk mat och bättre råvaror, och vi vill också se en fördubbling av toleransprojektet för att jobba ännu mer för ökad tolerans och minskad främlingsfientlighet. För våra årsrika kommuninvånare så vill vi se en ökad satsning för valfrihet och kvalitet med bl.a. möjligheter till fler utevistelser, ostörd nattsömn och godare mat. För våra medarbetare inom staden prioriterar vi mer åtgärder för en förebyggande friskvård med fler alternativ för att stimulera aktiviteter för en god hälsa. Folkpartiet vill också satsa på fler planhandläggare för att bli ännu bättre och mer strategiska i syfte att skapa fler bostäder inom kommunen. Vi tror att det är bra att både kunna jobba och bo i Mölndal, vilket ökar livskvaliteten och ger mer fri tid till familjeliv och aktiviteter istället för bortslösad tid i långa pendlingsköer. För att möta efterfrågan från föreningslivet och tillgång till mer aktivitetsytor, så föreslår vi två sporthallar i stället för en. Just avseende sporthallsfrågan så står Mölndal i nuläget med ett akut behov av två nya sporthallar. Många föreningar har idag svårt att få tillräckligt med halltider, och staden fortsätter att växa så här måste något göras omgående. Vänstermajoriteten lägger i sin budget 36 Msek för att bygga en ny sporthall vid Sinntorpsskolan i Lindome. Det är mycket bra att det äntligen blir en sporthall i Lindome, något som Folkpartiet länge har kämpat för, men det finns också andra och bättre alternativ för en placering i Lindome. Tidigare utredningar och även önskemålen från föreningslivet ser att det är bättre med en placering vid Almåsskolan. Det skulle inte minst ge bra synergier och samutnyttja delar av den befintliga infrastrukturen, men också få ner kostnaderna väsentligt och dessutom skapa resurser för en andra sporthall vid Aktiviteten i centrala Mölndal. Så slutsatsen när jag summerar den budget som nu kommer att gälla för 2016, kan bara bli att dyra lösningar inte alltid är de bästa.
fredag 5 juni 2015

Utvärdering och avslutning

Det är svårt att ta in alla intryck som vi har varit med om under veckan. Idag har det varit vår sista dag här i Chipata och vi har genomfört utvärdering av veckans alla möten och hur vi går vidare i projektet. Dag 5 började med att vi samlades i stadshuset på fm där alla respektive stakeholders som vi träffat var inbjudna. Igår kväll satt vi och förberedde vår presentation som uppskattades av alla på mötet. Vi hade fångat in exakt de områden kring vilka vi tillsammans såg som de mest angelägna att fortsätta med. Under mötet så medverkade också Provinsens parlamentsledamot då Vice Presidenten inte hade möjlighet att delta. Vi fick också tillfälle till lite mingel med varandra och nu när vi har träffats några gånger så blir det bra diskussioner med olika frågor om hur vi organiserar och genomför våra olika verksamheter inom Kultur och Fritid hemma. Efter lunch så blev det en rundtur runt staden och dessutom besök i ett Zambiskt hem samt en lokal by som lever under väldigt svåra förhållanden. I byn bor det ca 800 människor och tillgång till vatten är begränsat till endast två borrade brunnar, och den huvudsakliga födan består av majs som de är beroende av för att överleva. Det här mötet berörde oss alla med hur små resurser människorna lever under, men samtidigt finns det en stor omsorg om varandra. I byn sköter också det lokala rådet om olika frågor och tvister som kan uppstå i byn och om någon blir sjuk ser de också till varandra.
Under kvällen så var vi inbjudna till stadens motell för en avslutningsceremoni med lite musik och dansuppträdanden, där vi fick olika gåvor från staden med bla. två trummor som vi nu tar med oss till Mölndals kommun. Vi fick också tillfälle att lämna över några sista gåvor till de som vi har haft förmånen att träffa under veckan. Vår värd under veckan Nemenada fick också en särskild gåva av Danuta, till sin dotter i form av en Pippi Långstrumpsdocka där vi övriga passade på och sjöng Pippisången till allas jubel 😃

Vi vill avslutningsvis också tacka alla som har följt med oss genom bloggen på den här berikande resan, och partnerskapsprogrammet mellan Mölndal och Chipata.

Karin Vedlin (S) 
Ordförande Kultur och Fritidsnämnden

Glenn Grimhage (Fp) 
Ledamot Kultur och Fritidsnämnden 


Utvärderingen på Chipata kommunhus 

Avslutningsceremoni 

Karin tar emot en gåva från Borgmästaren


Elisabeth och Ulrika överlämnar en gåva till rektorn på Chipata Day

Middag tillsammans

Tacktal för veckan som har varit


torsdag 4 juni 2015

På besök hos Lejonkungen

Dag 4 under besöket inom det kommunala partnerskapsprogrammet i Chipata Zambia, inleddes med en tidig bussresa redan kl halv fem på morgonen. En resa som efter två timmar tog oss till South Luangwa National Park, och som gav oss lite mer tid till att umgås och prata med varandra kring partnerskapet och förprojektet. South Luangwa är en av Afrikas mest välbevarade nationalparker såväl med ett rikt djurliv, och med många arter som inte finns någon annanstans. I parken finns 4 av the Big Five (Lejon, Leopard, Elefant och Buffel, Noshörningar saknas i parken) som lever i en värld som tillhör de vilda djuren och där vi var besökare i deras miljö på deras villkor. Under resan så hämtade vi också upp en viltvårdare som såg till att vi både fick rätt information om de olika förhållningsreglerna, som gäller inne i parken och han säkerställde också att vi inte hamnade i någon farlig situation under mötet med alla djuren. Genom att vara tidigt uppe blev det också bra förutsättningar till att se många av alla djuren och vi hade turen att snabbt få se både Leoparder, Hyena och Lejon som vanligtvis är skygga och svåra att se.
Dagen var ett bra avbrott i det så välfyllda programmet, och som gav oss möjlighet till mer reflektion. Under kvällen så har vi nu suttit och reflekterat över veckan som varit och gjort förberedelser inför morgondagens utvärderingssamtal. Staden kommer också få ett besök av Zambias Vice President i morgon som vi eventuellt kommer att träffa.Några av de vilda djuren vi mötte i South Luangwa

Dagens selfie

Panorambild på delegationenonsdag 3 juni 2015

Konst, kultur, dans och glädje

The world is one, and democracy is our language...... Det är visdomsord som vi utan tvekan skriver under på och som har varit en röd tråd under vårt besök i Chipata. Idag började vi med att åka till stadens konst och kulturcenter för en förevisning om hur de jobbar tillsammans med lokala konstnärer, och hur de träffas för att skapa konst och hantverk. De har olika utställningar där de säljer sin konst tillallmänheten för att finansiera sitt konstnärsskap. Vi fick också en särskild utställning där de visade upp olika målningar och hantverk. Därefter visades vi till biblioteket i Chipata för en rundvandring och frågestund. Biblioteket är till skillnad från Sverige inget som är gratis, utan man får betala för ett medlemskap, per månad eller per år. Möjlighet finns också att bli medlem för en dag, men då får man inte låna med sig böcker från biblioteket utan bara läsa på plats. De var mycket stolta över sin verksamhet, och deras största utmaning och dröm är att etablera ett e-bibliotek. Innan lunchen fick vi också tillfälle att handla på den lokala marknaden där bla. traditonella tyger kunde köpas.
På eftermiddagen så åkte vi till Chipatas "Culture Village"' som är en inhägnad by nära centrum, full med olika kulturella aktiviteter. Där fanns det möjlighet att kunna bo dels ute i det fria, men också i särskilda nybyggda hus som kunde hyras. I området finns det också en större teater som liknar en "amphiteater " med plats för långt över 1000 personer samtidigt. Teatern är ännu inte helt färdigbyggd, men den kommer snart att färdigställas och då finns det även möjlighet till att hyra den för privata sällskap och uppträdanden. Efter rundvandringen i kulturbyn så bjöds vi på en dans och sånguppvisning av flera grupper från olika stammar inom provinsen i Östra Zambia. Innan uppträdandet startade så sjöng vi både den Svenska och den Zambiska nationalsången, och efter en avslutande bön började själva uppvisningen. Under det första dansnumren så blev vi inbjudna till att falla in i dansen, vilket vi alla gjorde till publikens glada tillrop och jubel. Vi var igång med dansandet i olika tillfällen, i grupp och en och en. När vi var uppe och dansade så kom andra fram till oss och knöt fast deras höftskynken så att vi skulle vara lika klädda som de andra. Avslutningsvis fick vi också en historieresa i ett relativt nytt museum i byn. Ett museum där de har fyllt upp med redskap från deras lokala historia med olika jaktredskap, mat-och hushållsredskap och andra utrustningar för jakt och krig.
På kvällen fick vi också chansen att äta lokal mat som var tillagad i byn under dagen, där vi fick maten upplagd på ett fat och en lokalt tillverkad varm dryck. Seden i Zambia är att äta med fingrarna något som vi såklart anpassade vi oss till, och som uppskattades väldigt mycket av alla andra.
Efter en sån här inspirerande dag är vi nu fyllda med många nya intryck,som har berikat oss alla inom delegationen.
Just nu sitter vi samlade på hotellet och har trevligt med att se på alla bilder som vi har tagit idag.
I morgon blir det att gå upp tidigt för avresa med buss redan kl 04.30 destination okänd...

Hej så länge, från Karin och Glenn dag 3 i Chipata.

Dans på Culture Village


Besök på konst och kulturcenter

Besök på Culture Village


Överlämning av gåva tisdag 2 juni 2015

SOS barnbyar, Smiling Kids och Skoldebatt

Dag nr två började med ett besök på stadshuset och ett möte med Chipatas ungdomsansvarige. Han redovisade för hur ungdomsarbetet är organiserat inom provinsen, och runt staden. Som ungdom räknas man när man är mellan 18-35, vilket ca 80% av Zambias befolkning är. Utmaningarna är att skapa mer möjligheter till olika spontanaktiviteter, ung. som våra näridrottsplatser hemma i Mölndal. I nuläget så är det mycket fotbollsplaner som används till det mesta i idrottsväg. Därefter så bar det iväg till SOS Barnbyar i utkanten av Chipata. Vi började med att få lyssna på Zambias nationalsång och sedan en presentation av oss alla, om vilka vi är och om själva samarbetsprojektet. De genomförde en informativ presentation om verksamheten och vad SOS Barnbyar är och sedan fick vi en rundvandring i olika grupper. Vi besökte skolverksamheten, de olika bostäder där barnen bodde tillsammans med sin "mother" alt. "aunt", och läkarmottagning. Utöver själva barnbyn så hade de olika familjestödjande projekt och en mobil läkarenhet där de åkte ut i närområdet en gång i månaden med hjälp med medicinering och vaccinationer. Den vanligaste behandlingen är mot malaria, en sjukdom som drabbar många.
Efter lunchen fick vi göra ett besök hos Smiling Kids, som är ett barn och ungdomshem som arrangerar meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter. Det finns även möjlighet att bo på hemmet under längre perioder. Förhållanden är mycket enkla, det är ont om resurser men engagemanget från barn och vuxna är påtagligt med mycket kärlek. Våra lärare från Sinntorpskolan delade ut fotbollar, hopprep, frisbees, twistband och andra uteleksaker som de även gjorde på SOS.
Därefter var det ett besök tillbaka till Chipata day secondary school för att vara med om en demokrati och skoldebatt. Runt 300 elever satt samlade i en stor aula och debattörerna som var elever utgjorde roller från det politiska parlamentet. En sida från majoriteten och en från oppositionen med tre elever var stod på scenen och debatterade för sin sak under ledning av en talman. Debatten avgjordes av tre domare, där Åsa var en av dem. Debatten handlade om bevarandet av kulturtraditioner kontra modern utveckling. Att få vara med om en sån här debatt var väldigt berikande, och här finns det mycket att lära i hur vi kan utveckla vår demokratiprocess hos ungdomar att föra fram sina åsikter.
Karin, Åsa och jag fick gå upp på scenen tillsammans med Borgmästaren och rektorn för att dela ut priset till det vinnande laget och den bästa talaren. Debatten avslutades med att vi sjöng den svenska nationalsången och därefter den Zambiska nationalsången. 
Avslutningen blev ett möte med samtliga lärare på skolan där vi diskuterade projektet och inom vilka tänkbara områden det här kan utvecklas. 
Dagen kan sammanfattas med starka intryck från möten med omhändertagandet av utsatta barn och ödmjukhet inför de insatser som görs med enkla medel och mycket värme. 
På kvällen sitter vi tillsammans och reflekterar och vad vi har varit med om, där vi alla föra samma reflektioner på de olika verksamheterna.
Dagen i morgon går i kultur och konstens tecken, där vi kommer att besöka både museum och biblioteksverksamheten i staden.
Hej så länge från Karin och Glenn.

Besök hos SOS Barnbyar 


Besök hos Smiling KidsSkoldebatt på Chipata day secondary school


måndag 1 juni 2015

Flaggceremoni och skolbesök

Med lite svajigt wi-fi har vi nu fått lite täckning igen. Dagen började med ett intressant besök hos Borgmästaren i Chipatas stadshus och dess fullmäktigesal. Vi fick först ett mycket varmt välkomnade och därefter följde det ett möte med en delegation från staden och där vi samtliga fick presentera sig, och vi pratade också om veckans program. Karin överlämnade en gåva från Mölndals stad och därefter följde en flaggceremoni där Karin fick äran att hissa Zambias flagga och jag fick hissa Chipatas och Borgmästaren hissade den Svenska flaggan, och avslutningsvis stadens stadsdirektör hissade Mölndals flagga, allt under högtidliga former. Under besöket i stadshuset fick vi en föreläsning av Namenda Kaonga (som är stadens Town Planner) där han berättade om Stadens utmaningar och vilka olika områden där de kan bistå med sina kunskaper. Namenda gav oss också en introduktion i lokala seder och traditioner. Efter lunch åkte vi till Chipata day secondary school med ett besök där rektorn visade oss runt. Skolan har ca 3100 elever, 25 klassrum, några sportytor för bla. basket, fotboll volleyboll och ett bibliotek. Med det stora elevantalet har man delat in undervisningen i en förmiddagsträning och en eftermiddagsgrupp. Eleverna bär skoluniform och klasserna är i regel stora med ca 40-50 elever i varje klass. Vi fick den stora förmånen att följa en lektion i grammatik och besökte ett flertal olika klassrum, bla. konst och kulturverkstaden och hemkunskapssalen. När rundvandringen var klar fick vi en uppvisning av några skolan elever som uppträdde i några olika traditionella ämnen bla. dans, sång, och poesi. Eleverna gav en fantastiskt uppvisning som berörde oss alla. Upplevelsen av besöket är att man är väldigt stolt över att vara Zambier och över sin historia. I morgon kommer vi först besöka SOS barnbyar samt smilig kids för att sen att återkomma till skolan och träffa lärarna och även få vara med om en skoldebatt. Vi ser nu fram emot fortsättningen, hej så länge från Karin och Glenn.

Flaggceremoni

Besök hos Borgmästaren
Skolbesök på Chipata day 

 Elevuppträdande


Delegationen från Mölndalsöndag 31 maj 2015

Framme i Chipata

Så är vi äntligen framme i Chipata, resan som tog 23 timmar har gått bra och allt bagage kom fram
som det skulle.
Den första sträckan från Landvetter till Frankfurt gick skapligt fort, och efter en kortare transittid så klev vi ombord på planet till Addis Ababa och Etiopien. Den flygningen gick över natten och det blev ingen skönsömn och lite småtrötta så klev vi ut tidigt på morgonen och väntan på nästa plan som skulle gå några timmar senare till Lilongwe i Malawi. När vi kom fram så möttes vi upp av företrädare från Chipata kommun som körde oss med buss de sista timmarna inklusive gränskontroller till slutdestinationen. Väl framme på hotellet så blev det en snabb dusch och ombyte innan det var dags för middag, där bla. stadens borgmästare hälsade oss mycket varmt välkomna. Under middagen så blev det också tillfälle för många goda samtal och glada minnen med återberättelser från besöket i Mölndal, som Chipata gjorde i december förra året. I morgon kommer vi att påbörja programmet med ett besök i stadshuset och även ett besök i en närliggande skola för att ta del av erfarenheter. Det kommer att bli några småändringar i schemat för veckan, riktigt vilka ändringar som tillkommer kommer vi att gå igenom först imorgon. En sak är säker och det är att vi har en riktigt spännande vecka framför oss.


lördag 30 maj 2015

Till Chipata, Zambia

Efter några månaders väntan är nu resdagen äntligen här. Visum, biljetter och alla vaccinationer (det har blivit några stycken) är klara, malariaprofylax påbörjat, och program är klart inför resan till Chipata i Zambia.
Jag har fått möjligheten att delta i den grupp från Mölndal bestående av politiker och tjänstemän som åker på ett "förprojektbesök" inom ramen för kommunalt partnerskapsprogram. Ett program för att främja lokal demokrati som går genom ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati) vilket är ett samarbete mellan SIDA och SKL. Syftet med partnerskapsprogrammen är att skapa olika projekt inom lokala demokratiaktiviteter, som är till nytta för både kommuner i samarbetsländer och deltagande kommuner från Sverige, just nu deltar ca 70 kommuner i Sverige i olika projekt. Chipata vill lära av andra kommuners erfarenheter, med bla. hur man organiserar sig för att bygga upp kultur och fritidsaktiviteter inom en kommun och erbjuda detta till allmänheten. Zambia är ett nytt land inom programmet kommunalt partnerskap och är inne i en fas av decentraliseringsprocess där olika delar av lokal demokrati byggs upp med starkare lokala styren, som syftar till delaktighet och ett ökat förtroende för den demokratiska processen. Ikväll går planet från Landvetter och resan ner kommer att ta lite tid med några mellanlandningar på vägen, och väl framme så har vi fått ett mycket intressant program som vi kommer att få följa och ta del av det lokala livet och kulturen i och runt Chipata.
fredag 1 maj 2015

Utveckla Åby Fritidscentrum till Västsveriges bästa Sportcenter

Åby fritidscentrum  har stora möjligheter till att utvecklas till Västsveriges bästa Sportcenter.
Idag besöks området av uppskattningsvis nästan en miljon besökare där framförallt Åbybadet med upplevelsebadet är den mest besökta delen jämte ishall, badmintoncenter, fotbollsplaner, friidrottsarena mm. Men det finns fortfarande mycket att göra, något som jag och Marcus Claesson motionerar om i Mölndals kommunfullmäktige. För att förstärka och utveckla området till ett ledande sportcenter för framtiden, föreslår vi flera konkreta åtgärder där vi bl.a. vill att:
  • Åby Fritidscentrum döps om till Åby Sportcenter
  • Åbybadet helrenoveras
  • En ny 25m inomhusbassäng byggs Söder om nuvarande badanläggning
  • Det byggs nya omklädningsrum som kan nyttjas av flera idrotter i centrala delar av området
  • Några större och plana ytor skapas för flera olika typer av sporter efter önskemål
  • Friidrottsarenans sittplatsläktare rustas upp och förses den med tak och ljudanläggning
  • Friidrottsarenans naturgräsplan möjliggörs för 9-mannafotboll
  • Trafiksäkerheten ökas genom att bygga särskilda fordonsslingor för hämtning/lämning av utrustning och aktiva
  • Det färdigställs fler P-platser på strategiska platser inom området, i synnerhet för ledare/tränare
  • Det sker en förbättrad skyltning både vid infarter till och i området, i enlighet med stadens grafiska profil.

För att finansiera utvecklingen av Åby Sportcenter så föreslår vi också en markförsäljning till marknadspris i utkanterna av området.

Jag tror starkt på att vi nu har ett bra tillfälle i kommunen, att ta tillvara på den möjlighet och potential som Åbyområdet har att främja mer aktiv fritid och skapa ett modernt Sportcenter.
Så låt oss ta tillvara på denna möjlighet.


GP 150428


söndag 19 april 2015

En solig löpardag i Skatås

Så var premiärloppet genomfört. Igår var det många som hade samlats i Skatås för att springa premiärloppet och 10 km. Vädret var strålande och runt 12-13 grader varmt. För egen del så blev shortspremiär efter vinterns träningar med underställ och långbyxor. Själva loppet var den sk. grus 10:an som går från motionscentralen bort förbi hoppbacken och mot lilla Delsjön som man rundar och sedan tillbaka till start. Mitt upplägg var att försöka springa i mitt egna tempo och inte dras med av alla andra. Hur gick det då? Nja både och, inledningsvis så gick det lite för fort för mig och jag började för snabbt. Efter ca 2 km så kände jag av muskelkramp i det ena låret och förstod att jag behövde sänka farten. Krampen satt i och det blev till att kämpa på och försöka hålla ett hyggligt tempo. Efter halva loppet så var det en vätskestation där kunde jag stanna upp, gå lite samtidigt som jag drack vatten och vilade. Något som helt klart hjälpte till för efter det så kändes allt mycket bättre. De sista kilometerna in mot målet gick faktiskt helt ok då orken fanns kvar. Väl i mål så fick jag den välförtjänta medaljen och nästa år springer jag gärna igen. Stort tack också till Sävedalens AIK för ett mycket bra arrangemang.

 "Självis" i Skatås
Medalj Premiärloppet

fredag 17 april 2015

Värdig vård för äldre?

Under förra veckan skickade Stadsmissionen ut ett pressmeddelande om att de nu avbryter sin verksamhet inom hemtjänsten i Mölndal. Anledningen är den nya beräkningsmodell som vänstermajoriteten nu inför. En modell som går ut på att varje hjälpbehov tidsätts i exakta minuter. Bara där stannar jag upp och funderar, vadå tidsätta i exakta minuter? Menar man att man vill mekanisera ett hjälpbehov för människor? Då har man ju missat det väsentliga inom vårdbehovet, människor är människor och inga maskiner.
Anledningen till den nya beräkningsmodellen ligger bl.a. i ett sparkrav på 10%, och för mig så är det svårt att förstå att lösningen skulle ligga i att fortsätta med en god vårdnivå och samtidigt tidsstyra varje moment för sig. Vi människor är olika med olika dagsform och olika situationer som kan uppstå från dag till dag. Att då stressa hemtjänstpersonalen till att inte stanna upp och ge brukaren ett situationsanpassat bemötande där personalen själva kan ansvara för planeringen är fel väg att gå. Jag tror inte på att ta fram modeller med tidsmätningar. Vårdbehovet måste alltid komma i första hand och det är personalen som utför tjänsterna som är bäst på att värdera. Nu ska  ankomsttid och sluttid registreras via "mobipen" och utföraren får endast betalt för den beviljade tiden. Vad gör man då om det tar längre tid? Med behovsstyrd tid så ser jag en högre risk för att personalen stressar mer då klockan blir styrande för varje besök hos en brukare, brukarna riskerar få en sämre omsorg och det kommer sannolikt att öka administrationen för att följa upp allt.
Stadsmissionen har funnits med omsorgstjänster i Mölndal sedan 2006, och när de nu riktar kritik mot att det inte går att leva upp till kvalitetskraven för hemtjänsten, så måste man lyssna och fundera på om detta är rätt väg att gå. Var det verkligen så här det var tänkt att bli? Jag tror på en modell där behovet står i centrum och en förtroendetid för utförarna att planera för den dagliga verksamheten. Nu regleras detta så att det i praktiken inte blir möjligt längre.
Som politiker så har man ett ansvar att värna om skattepengarna, men också att lyssna på invånarna, och om man tänkt fel så är det bättre att backa tillbaka och göra ett omtag.
Det här är enligt min mening ytterligare ett exempel på de försämringar som vänsterpartierna nu skapar för Mölndalsborna. Först var det återkommunalisering av Brogården, därefter så var det nej till friskolor i kommunen och nu försämringar inom hemtjänsten.
Vad är nästa steg?

söndag 29 mars 2015

Besök på Orust

Under gårdagen så samlades ombud från Folkpartiet i Bohuslän på Orust för att genomföra årsmöte med länsförbundet. Som alltid är det god stämning, många friska idéer och nya möten som får en att trivas och få igång nya tankar och inspiration. Extra kul var det också att jag fick förtroendet att väljas in i länsförbundets styrelse för det kommande året, ett förtroende som jag ska göra allt för att förvalta på bästa sätt. I samband med mötet så utdelades det också Karl Staaff-plakett till Marita Aronsson, som under många år har gjort förtjänstfulla och betydelsefulla liberala insatser för Folkpartiet. Plaketten delades ut av Erik Ullenhag, och Marita mottog även en varm och stående ovation från alla deltagarna.


Erik Ullenhag delar ut Karl Staaff-plaketten
i silver till Marita Aronsson


Erik höll också ett mycket bra och innehållsrikt tal under mötet, där hans mest minnesvärda ord för mig var "Folkpartiet behövs som mest när vi är som minst populära. Vi står upp för de som är glömda och de som är utstötta, även om det inte ger politiska poäng".


måndag 16 mars 2015

Fler låneelcyklar också i Lindome, Kållered och Balltorp

Jag och Elin Andersson har tillsammans lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående att fler ska få chansen att låna elcyklar också i Lindome, Kållered och Balltorp.
Motion till kommunfullmäktige i Mölndals Stad
Till mångas glädje kan Mölndalsborna utöver böcker också låna en elcykel på Mölndals stadsbibliotek. Cykeln får med en disposition på 300 kr lånas tre dagar in taget med det vanliga lånekortet. Projektet är tänkt att pågå i 1 år.

Succén är ett faktum sedan starten i september 2014. Efterfrågan på att få pröva elcykel är så stor att många som har stått i kö under lång tid fortfarande inte har fått möjligheten. Fler måste få chansen. Även om Mölndal är en liten kommun sett till geografisk yta, skulle många Lindome- och Kålleredsbor uppskatta att kunna göra också detta lån vid sitt närmaste bibliotek. Vi vill därför utöka möjligheten för Mölndalsborna att prova elcykel genom att sprida denna succé också till biblioteken i Lindome, Kållered och backiga Balltorp.

Genom att få prova en elcykel under flera dagar har du en unik möjlighet att upptäcka elcykelns fördelar i din egen vardag. Elcykel är ett mycket bra färdsätt som  kombinerar både friskvård och hållbara resor. I Mölndals delvis backiga landskap är den dessutom  perfekt för att ta sig till och från arbetet och runt på fritidsresor. För kortare resor kan den i många fall vara ett komplement till och också ersätta bilresor. Så låt fler få chansen att låna en elcykel, upptäcka fördelarna och bidra till fler hållbara resor.


Vi föreslår därför

- att Mölndals Stad  utökar och permanentar projektet genom att erbjuda låneelcyklar också vid biblioteken i Lindome, Kållered och Balltorp samt

- att de nya låneelcyklarna kompletteras med andra modeller med olika utförande t.ex. större lastutrymme och att hjälm och reflexväst ingår i lånet.


Nu hoppas jag att motionen behandlas relativt snart, och finns bara viljan så skulle fler elcyklar kunna vara tillgängliga till fler på biblioteken redan till sommaren. Cykelsäsongen har precis börjat.


Från GP 150310

fredag 13 mars 2015

Sporthall och snabbspår

Det svänger runt den planerade sporthallen i Lindome. Blir den av eller inte, och framförallt när blir den av? Från att i princip ha varit klart för en förnyad upphandling med en ny utökad budget från alliansens sida, så valde den nya majoriteten efter valet att skjuta upp processen. Skälet var att man ville göra en utredning om var sporthallen skulle ligga, som man tidigare i sa höstas. Många med mig blev nog förvånade över detta, då det har gjorts flera utredningar tidigare om både behov och lämplig placering för en ny sporthall i Lindome. Som situationen är idag så har många föreningar brist på halltider och barn som inte kan vara med, eftersom grupperna blir för stora och träningstider saknas. Många föreningar åker bland annat till Kållered för att få tillgång till träningstider, vilket i sin tur leder till mindre tider för andra föreningar osv. Det är med andra ord en negativ spiral som behöver lösas.
För att återgå till placeringsutredningar så gjordes det bl.a. en förstudie av Stadsledningsförvaltningen så sent som under hösten 2013 (daterad 2013-09-30). Deltagare i arbetsgruppen kom bl.a. från Kultur och fritidsförvaltningen och Skolförvaltningen, där syftet med utredningen var att "....lokalisera tänkbara lägen för en ny sporthall i Lindome....och ge förslag till beslut om lägesbestämning..." Några faktorer som man då genomlyste var lokal och inredningsbehov, läge, ekonomi och nytta för verksamheten.
De olika placeringsalternativen som man tittade på var
1. Almåsskolan
2. Sinntorpsskolan
3. Fågelsten
4. Lindevi

Det fanns både för och nackdelar med respektive alternativ, men slutsatsen som man kom fram till var att  en placering vid Almåsskolan förordades av Kultur och fritidsförvaltningen, och även Skolförvaltningen såg att det var ett bra förslag.
Därmed kan jag inte se att det på något sätt har saknats ett bra underlag för att ha bra fakta om var en sporthall ska placeras.
I början av december 2014 så genomfördes det ett öppet möte i Almåsskolan där majoriteten hade bjudit till information om vad som händer i frågan nu när den var pausad i väntan på en utredning. Många föreningsföreträdare var där för att lyssna på hur de nya planerna nu såg ut. I samband med mötet så utlovade två av majoritetens kommunalråd att sporthallen ska byggas, den skulle till och med bli något större (den var redan innan planerad till en fullstor hall 20x40 m) och också något dyrare än tidigare budgeterat. När frågan kom upp hur länge det skulle dröja innan hallen kunde vara klar, till skillnad från den planerade upphandlingen med  byggstart under 2014, så utlovades det ett snabbspår som skulle ta 1,5 år och då skulle invigning alltså kunna ske vid halvårsskiftet 2016. Många kände sig nog besvikna då man har väntat länge på en sporthall och såg nu alltså ytterligare en fördröjning.

Hur har det då gått med snabbspåret?
Ja, inte särskilt snabbt då den senaste tidsplanen visar på att en ny hall tidigast kan vara vara igång fullt ut i augusti 2017.
Det innebär ytterligare en försening på minst ett år mot vad som tidigare utlovades.
Så frågan är hur prioriterat majoriteten egentligen tycker det är med en sporthall i Lindome?
Och under tiden så är läget för föreningarna oförändrat, brist på halltider och barn som vill vara med som inte får plats.
Det återstår nu att se hur det går med den fortsatta processen, och jag kommer att bevaka frågan och följa den med särskilt intresse. Lindome behöver en sporthall och låt oss hoppas att det inte fördröjs ytterligare.lördag 7 februari 2015

Årsmöte och Krokslätt

Idag hade vi årsmöte i Mölndalsföreningen, och i likhet med föregående år så
genomfördes det på restaurang Tegel vid Krokslätts fabriker.
När jag blickar bakåt det senaste året så kan jag konstatera att det har hänt en hel del, och föreningen har varit mycket aktiv och verksam. Naturligtvis så är det det sk. "Supervalåret" som har bidragit med många av aktiviteterna, kampanjer, debatter, studiecirklar och andra möten med Mölndalsborna har fyllt året som gått. 
Årsmötet valde också en ny styrelse för det kommande året, där jag fick förnyat förtroende att vara ordförande för fjärde året, något som jag känner en stor stolthet, ödmjukhet och hedrande inför. Den nya styrelsen består nu förutom mig av:
Anna-Lisa Hellsing (vice ordförande), Anita Almqvist (sekreterare), Peter Österberg, Delaram Esmaeili, 
Marcus Claesson, Åsa Henriksson, Hans Broberg samt Rebecca Mattsson.
Nu är det upp till styrelsen att driva oppositionspolitiken i kommunen, där vi värnar om valfriheten och fortsatt kvalitet för skattepengen med vårt handlingsprogram som utgångspunkt.

Vår gäst Lennart Larsson gav oss en intressant och inspirerande föreläsning om Krokslätt och den utveckling som har skett i området de senaste 100 åren. 

Mötet beslutade också om att göra ett särskilt uttalande som jag kommer att skriva mer om
vid nästa tillfälle.


tisdag 3 februari 2015

Stort intresse för Skatepark i Kållered

I går var det fullt hus på fritidsgården i Kållered,
när kommunen anordnade ett öppet möte.
Det var många i blandade åldrar som hade kommit för att dels få information,
men också att få chansen till att påverka skateparken som nu ska byggas.
Många turer har det varit under åren, och olika tänkta platser har utretts men nu har det slutligen landat i att parken ska byggas på grusplanen vid gamla Ekenskolan. En placering som ligger bra till oavsett om man kommer med buss eller pendel och vill skate:a sig fram sista sträckan. Förutsättningarna är att 1,5 Msek är avsatta i årets budget för att bygga, och jag tror att det går att få en hel del "landskapsmiljöer" för de pengarna genom en god planering och bred delaktighet redan från start. Finns det också ett intresse för lite "DIY" (Do It Yourself) insatser så finns det oändliga möjligheter till olika varianter på utformningen med olika hinder, ramper, räcken osv.
Nu har processen dragit igång och planen är att skateparken ska bli klar i år, och med engagemanget som visades igår kväll av alla som var där gör att jag har mycket goda förhoppningar om framtiden. Skate både intresserar och engagerar, för många är det helt enkelt en livsstil.