torsdag 31 december 2015

Gott Nytt 2016

Hej Bloggen och alla läsare som varit med under året, året 2015 har gått undan med hög fart och nu återstår endast några få timmar kvar av det gångna året. Bloggen har fått fler och fler läsare vilket är extra roligt och nu fyller bloggen två år. Mest intresse under årets som gått är utan tvekan inläggen om sporthallen i Lindome, som vänstermajoriteten har förhalat och flyttat fram den som det nu ser ut till 2018 innan den kan vara klar. Annars har året varit mörkt och dystert på många sätt, vem hade tidigare kunnat ana omfattningen av den flyktingkris och humanitära katastrof som alla blev brutalt medvetna om under hösten tidigare i år?  Att se människor som flyr från sina liv undan krig, förföljelse och terror för att sen mötas av stängsel och taggtråd bland några av EU's länder är svårt att ta in. Människor som är i behov av hjälp i en nödsituation ska givetvis tas emot som medmänniska, asylrätten måste vi därför också värna om. Viljan av att hjälpa har varit enormt stor från både kyrkor, föreningar och enskilda människor vilket värmer att se och få vara en del av. Mölndal har som ankomstkommun för ensamkommande barn under några veckor i höst haft en ansträngd situation med att ordna tillfälliga boenden, och har gjort det på ett föredömligt sätt. Tidigare i höst så föll också Decemberöverenskommelsen, vilken i sig aldrig skulle ha ingåtts så det tycker jag är bra. Vad står vi då inför utmaningar under det kommande året? Ja med den svaga regering som vi nu har så tror jag att vi redan under våren kommer att se en regeringskris med ett extraval i höst som följd. Alliansen växer sig allt starkare i de senaste opinionsundersökningarna och har också nu en klar medvind. Lokalt i Mölndal så kommer troligen samarbetet inom vänstermajoriteten att knaka mer i fogarna, då den spretiga ideologiska sammanslutningen i längden är ohållbar, för hur långt kan man gå för att rösta mot sin egen ideologi? Viktigaste frågan under 2016 tror jag kommer att bli vår lokala integration, och här ser jag att kommunen snarast borde utveckla ett samarbete med föreningslivet och skapa program med mentorer, för att på så sätt hitta bättre och snabbare former för våra nyanlända medmänniskor att komma in i samhället och förebygga utanförskap. Sammanfattningsvis så har 2015 varit ett prövade år, men med mycket ljus, värme och kärlek så finns det goda förhoppningar om ett bättre 2016. För egen del så kommer bloggen att fortsätta med samma inriktning som tidigare, och jag hoppas att fler vill vara med och följa den under nästa år. Avslutningsvis så önskar jag alla ett gott slut och ett gott nytt 2016!

tisdag 29 december 2015

Långt ifrån tillräckligt

Personalen är vår främsta resurs, var något som jag lärde mig inom min tidigare karriär i försvarsmakten. Visst är det så att det finns ett samband mellan personal som trivs och mår bra också har en låg sjukfrånvaro. I Mölndal stad har sjukfrånvaron ökat oroande under innevarande år, under kvartal 1-3 så  var den totala sjukfrånvaron 7,4% jämfört med samma period föregående år som hade 6,5%. Inom Vård och Omsorgsförvaltningen har exv. sjukfrånvaron ökat från 8,8% 2014 till 10,5 % motsvarande period i år. En helt klart oroväckande utveckling som kräver mer förebyggande åtgärder. Från årsskiftet så höjs förvisso friskvårdsbidraget till 2000 kr per medarbetare, efter förslag från stadens HR-avdelning som KSAGU (Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott) fastställde den 8 september i år. Detta är positivt då kanske fler stimuleras till att använda sig av möjligheten till mer träning, motion och förebyggande friskvård. Vi får dock inte glömma bort att ett friskvårdsbidrag är en form av åtgärd som inte helt säkert får så många fler att komma igång med olika former av förebyggande träning. Sannolikt kommer det till största delen användas av de som redan idag nyttjar sig av detta. Nej det behövs fler aktiva åtgärder, något som vi i Liberalerna föreslog i vårt budgetförslag för 2016. En riktad satsning är i sammanhanget därför en viktig signal till att skapa fler möjligheter och aktiviteter till att förebygga den ökande sjukfrånvaron, kanske också i ett samarbete med företagshälsovården. Mölndal stad har ett mål om att vara en attraktiv arbetsgivare, då gäller det också att det skapas politiska incitament för att ge förutsättningar till att nå denna målsättning. I majoritetens programförklaring så vill de ....."uppmuntra till hälsofrämjande åtgärder och långsiktigt jobba för att minska på sjukfrånvaron...." Låt då första steget bli att bromsa den ökande sjukfrånvaron och ge resurser för att ta fram och genomföra en handlingsplan. Tyvärr så befarar jag att det enda som kommer att ske är just höjningen av friskvårdsbidraget, bra i sig men långt ifrån tillräckligt.

lördag 12 december 2015

Prestige hos Majoritet Mölndal

Mölndal stad skrotar 500 datorer varje år, datorer som skulle göra stor nytta och skillnad vid återanvändning i utvecklingsländer som idag har en stor brist på tillgång till datorer. ca 450 stationära och ca 50 laptops skrotas årligen i Mölndal, kostnaden för detta är 30000 kr. Vänstermajoriteten i Mölndal har än en gång visat hur prestigefyllda de är. Det senaste exempel på detta är den motion som jag skrev tillsammans med min partikollega Marcus Claesson, efter besöket till Zambia tidigare i somras. Motionen handlar om att låta Mölndals stads datorer återanvändas istället för att skrotas som de görs idag efter tre år då de anses vara förbrukade. Ett helt vansinnigt slöseri då datorerna borde kunna användas åtminstone i 6-8 år ytterligare till vid exv. skolor för utbildning mm. Det visade sig att Marcus redan för tio år sen hade skrivit en liknande motion, men då stött på problem med framförallt säkerhetsradering av hårddiskar och logistikproblem som stoppade idén den gången. Men tack och lov så har utvecklingen gått framåt och idag finns det lösningar på både detta och även gratis operativsystem och andra nödvändiga programvaror som är väsentliga för att rekonditionera datorerna. Vi gjorde lite efterforskningar och hittade ComputerAidSweden, som är en frivillig organisation och som samlar in gamla datorer för att kunna skickas vidare till olika humanitära och icke vinstdrivande ändamål i världen. Vi kom också i kontakt med ZASP  som är en politiskt och religiöst obunden förening som arbetar med fattigdomsbekämpning, hälsofrågor, utbildning och demokratiutveckling i Zambia. Idén till att återanvända datorer fick jag när jag såg hur få datorer en skola som jag besökte hade där runt 3000 barn endast hade tillgång till 20 st relativt gamla och omoderna datorer som säkert kan ha varit minst 10-15 år gamla, och vilken stor nytta det skulle ge om de kunde få tillgång till fler datorer i sin utbildning. Gamla och uttjänta för Mölndal, men helt klart fullt moderna och funktionella att användas i skolverksamheter. Mot bakgrund av detta skrev vi ihop motionen om att starta ett samarbete med ComputerAid i Örebro och ZASP.

Motionen som först passerade stadsledningsförvaltningen vilka är mycket positiva till motionen och ansåg att Mölndal borde inleda samarbetet, avhandlades vid kommunstyrelsens möte den 25 november. Svaret som föreslogs av kommunstyrelsens ordförande var minst sagt både förvånande och allmänt dåligt som ansåg att "Motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till att projektgruppen för samarbetet under sitt besök där blev uppmärksammade på bristen på datorer så som motionären beskriver. Projektgruppen har för avsikt att arbeta vidare med den här frågan liksom flera andra utvecklingsområden inom samarbetet med Chipata och ser positivt på ett samarbete med ComputerAid och Zasp enligt intentionen i motionen"
Inget annat än ett nonsenssvar. Bara här var det så många konstigheter och formella fel i svaret så att man började undra vad som ligger bakom egentligen. För det första så finns det ingen projektgrupp som det hänvisas till. Det enda som finns är en ansökan som Mölndal har gjort till ICLD om att få ingå i ett kommunalt partnerskapsprogram, för övrigt en ansökan som ännu inte är beviljad och alltså i nuläget oklart om det kommer att bli ett projekt eller inte. För det andra om ansökan skulle godkännas då behöver också en styrgrupp utses och dessutom ges ett formellt uppdrag i enlighet med ansökan. För det tredje om det ska genomföras andra uppdrag och utvecklingsområden än det som ansökan avser så behöver detta också klarläggas och formellt beslutas om. Man kan ju helt klart se att det är många saker som inte hänger ihop här, då frågan är mycket större än så. Den ena delen av motionen syftar till att de bärbara datorerna ska skänkas till t.ex. skolor i Chipata via ZASP i Göteborg och den andra delen syftar till att starta samarbetet med ComputerAid och återbruka de stationära datorerna via deras nätverk till fler utvecklingsländer.

När jag ställde frågan till kommunstyrelsens ordförande vilka fakta som svaret grundade sig på så sa hon att informationen kom från den andra politikern som deltog på resan, att vi varit överens om att göra detta tillsammans. Det var ett svar som förvånade mig eftersom vi har träffats flera gånger sedan hemkomsten, och tillsammans både hållit i gemensamma presentationer om resan inom Kultur och fritidsnämnden och i Kommunfullmäktige, och under de fem månader som gått sedan motionen lämnades in så har inte ett ord sagts om det här vare sig från någon överhuvudtaget inom majoriteten. Under kommunstyrelsens sammanträde så framkom det dessutom att det bara var kommunstyrelsens ordförande som hade hört detta direkt, övriga hade fått andrahandsinformation. Jag uttryckte min förundran till ordföranden att det åtminstone skulle ha varit anständigt att ta reda på fakta och prata med berörda innan mötet då det var så grova felaktigheter. Majoriteten valde att begära ajournering för att därefter besluta om en återremiss av någon oförklarlig anledning. I dagens GP kan man läsa att kommunstyrelsens ordförande uttalar sig om bl.a. "Det går inte att bara hur som helst skicka datorer till ett land. Det finns risker att de hamnar på en sophög till exempel". Det är ett uttalande som i sig är anmärkningsvärt och visar på stor okunskap, ComputerAid har en återvinningsgaranti efter fullgjord tjänst i tredje världen vilket borde vara känt om man är insatt i frågan.
Vad kostar det då att starta samarbetet med ComputerAid, jo enligt stadens IT avdelning så tror man att det kostar 10000 kr för transport av 500 datorer till Örebro och 20000 kr i personalkostnader för administration och paketering vilket totalt blir 30000 kr. Känns summan igen? Det blir alltså ingen skillnad i kostnader för Mölndals stad att återanvända uttjänta datorer istället för att skrota dem!
Slutsatsen blir att när en idé visar sig vara för bra och alla lösningar finns klara, och det kommer från någon annan, då växer bara prestigen hos Majoritet Mölndal. Avslutningsvis vill jag bara säga: Sluta prata om social hållbarhet om ni inte kan leva upp till det när det är på riktigt, en bra idé är en bra idé oavsett varifrån den kommer.


http://www.computeraid.se/

Det går inte att bara hur som helst skicka datorer till ett land. Det finns risker att de hamnar på en sophög till exempel - See more at: http://www.gp.se/nyheter/vastsverige/molndalharryda/1.2925474-datorer-skrotas-istallet-for-att-komma-till-nytta-for-utsatta-barn#sthash.gRRFJ1wd.dpuf
– Det går inte att bara hur som helst skicka datorer till ett land. Det finns risker att de hamnar på en sophög till exempel, - See more at: http://www.gp.se/nyheter/vastsverige/molndalharryda/1.2925474-datorer-skrotas-istallet-for-att-komma-till-nytta-for-utsatta-barn#sthash.gRRFJ1wd.dpuf
– Det går inte att bara hur som helst skicka datorer till ett land. Det finns risker att de hamnar på en sophög till exempel, - See more at: http://www.gp.se/nyheter/vastsverige/molndalharryda/1.2925474-datorer-skrotas-istallet-for-att-komma-till-nytta-for-utsatta-barn#sthash.gRRFJ1wd.dpufDet går inte att bara hur som helst skicka datorer till ett land. Det finns risker att de hamnar på en soptipp". Tyvärr är det så att det här är inget annat än ren prestige från Vänstermajoriteten, idén är helt enkelt för bra, det kostar inget extra för kommunen och det bidrar starkt till en ökad social hållbarhet, något som de själva säger sig värna om, men inte när det gäller på riktigt.