lördag 31 december 2016

Gott nytt 2017

Först och främst vill jag tacka alla mina läsare som har följt bloggen under 2016. Året har lokalt i Mölndal varit relativt händelserik. Under våren så beslutade Fullmäktige att bevilja vår motion om att inte skrota kommunens avskrivna datorer utan istället att etablera ett samarbete med computer aid för återanvändning, och även att skänka datorer som ett bidrag till Zambiaprojektet som Mölndal via ICLD deltar i. Det var ett bra beslut, och glädjen hos barnen i Chipata tidigare i höstas när datorerna lämnades över var en obeskrivlig upplevelse. Det signalerade hopp och möjligheter om en bättre framtid. Det är sådan stunder som gör det extra varmt i hjärtat och ger motivation till att ägna all ledig tid som fritidspolitiker. Det går att påverka, det går att förändra, det är värt att fortsätta kämpa.
En fråga som kommer att fortsätta debatteras under 2017 är framtiden för ridverksamheten på Gunnebo och GRYS framtid. Det är bara att hoppas att också Socialdemokraterna tar sitt förnuft till fånga och inser med alla fakta vid handen, att det finns inget bättre alternativ i centrala Mölndal för en ridanläggning än vid Gunnebo där den redan finns. 
Avslutningsvis så önskar jag alla ett riktigt Gott Nytt År!

tisdag 6 december 2016

Härskarteknik och dimridåer

Socialdemokraterna i Mölndal publicerar ett inlägg om mig på sin hemsida med rubriken Glenn Grimhage (L) hästens bäste vän? Syftet är förstås att ge sig på mig kring mitt engagemang för ridverksamheten på Gunnebo. Skribenten som undertecknat inlägget är fd. kommunalrådet som nu är styrelseordförande i ett av stadens bolag samt ledamot i kommunfullmäktige och är kanske den mest meriterade politikern bland socialdemokraterna i Mölndal. Uppenbarligen känner sig (S) pressade när de nu genom härskarteknik går från sakfrågan till personangrepp. Själva handläggningen av ärendet har kantats av flera tveksamheter. Något som kallats "beslut" har tagits och meddelats innan rätt instans formellt fattat beslutet, handlingar "hittas" och diarieförs efter elva månader, argument om skärpt lagstiftning som de menar på ska gälla retroaktivt, sammantaget så börjar detta likna en skandal. Jag har tidigare i bloggen skrivit om dessa tveksamheter  (Vad vill majoritet Mölndal med ridverksamheten? samt Ett demokratiskt problem? ), frågetecken styrkta av utdrag från protokoll kan knappast bortfärdas utan en rimlig förklaring.

I inlägget så målas jag upp som opportunistisk. Är det för att jag drivs i mitt engagemang av att allt ska gå rätt till och med tron på demokratin? Vidare så förs det ett resonemang om att (S) tillsammans med övriga partier i Majoritet Mölndal vill "värna hästarnas välmående", men är det någon som inte vill det? Innebär detta att Socialdemokraterna inte har förtroende för att GRYS alltid ser till djurens bästa? Man hänvisar också till att följa jordbruksverkets regler. Den myndighet som ansvarar för att göra tillsyn och säkerställa att gällande lagar uppfylls är Länsstyrelsen. Vid en tillsyn om djurskyddskontroll den 15 november kunde Länsstyrelsen konstatera att det inte föreligger några problem för ridanläggningen och att hästarna har det bra, helt enligt gällande lagstiftning.
Menar alltså Socialdemokraterna att Länsstyrelsens tillsyn trots detta inte gäller? Märkligt beteende i så fall att sätta sig över lagstiftningen.

Skribenten lyfter också upp den skötselplan som finns för Gunnebo och kulturreservatet, och att det åligger politikerna i fullmäktige att ta ansvar för detta. Det är en vägledande skötselplan som inte motsäger någon ridverksamhet vilket jag också tidigare har beskrivit i bloggen. Vad han däremot inte skriver är att fullmäktige också beslutat att det ska finnas en ridanläggning inkl. manege på Gunnebo. Fast jag kan förstå att han inte skriver det, han var emot den redan från början och röstade nej till ridanläggningen i fullmäktige när det beslutet togs. Men det beslutet gäller också att ta ansvar för, det går inte bara att välja det ena men inte det andra.
Ridanläggningen också är reglerad i det arrendeavtal som finns mellan Mölndals stad och Gunnebo Slott och trädgårdar, som fullmäktige har beslutat om. Något som han inte skriver om, varför då kan man ställa sig frågan? Som jag ser det så finns det ingen konflikt i att både ridverksamheten och kulturreservaten kan finnas tillsammans och växa inom Gunnebos område.

Det har också klarlagts att det inte finns något behov av större investeringar som tidigare rapporterats om, även om det naturligtvis som alltid hos en ansvarsfull fastighetsägare ska finnas en långsiktig underhållsplan. Ett sånt arbete är det mig veterligen ingen som har emotsatt sig, tvärtom skulle det vara intressant och se på den planen.
Det som behövs nu är att föreningen kan få arbetsro och fokusera på verksamheten med ridning för barn och ungdomar. Därför kan det bara finnas en lösning som skapar detta rådrum och det är att teckna ett avtal med GRYS för ett par år framöver, och under den tiden tillsammans med föreningen slutföra den undersökning som är beslutad att genomföras .
Socialdemokraterna borde fokusera mer på att söka konstruktiva lösningar än att tillämpa härskartekniker och skapa dimridåer.

lördag 12 november 2016

Ett demokratiskt problem?

Hanteringen av frågan med ridverksamhet på Gunnebo och GRYS (Gunnebo Ryttarsällskap) framtid lämnar övrigt att önska. Den bild som har målats upp är att det finns tvingande lagstiftning och regelverk som omöjliggör fortsatt ridverksamhet för GRYS. Något som visar sig inte stämma. Det saknas idag tyvärr också en ordentlig sammanställning med alla fakta om ärendet, utredningsrapport och olika ställningstaganden som har gjorts, vilket gör det svårt att följa ärendet på ett logiskt sätt. Jag har ställt mig frågan om KFN (Kultur och fritidsnämnden) och styrelsen i GST (Gunnebo slott och trädgårdar, kommunalt bolag) har haft tillgång till all relevant information för att ta beslut? I de dokument och protokoll som jag har fått tag på bl.a. genom Mölndals stads hemsida (se länk) så uppstår det en del frågor, som jag efter att ha ställt lite kontrollfrågor fortfarande inte fått svar på.

Jag backar tillbaka till december 2015, då GST på styrelsemötet den 3:e december fattar beslut om att säga upp avtalet med KFN. Paragrafen justeras omedelbart och beslutet skickas iväg till Mölndals stad.

Avtalsuppsägning från GST den 3 december 2015Protokoll och beslut från GST styrelsemöte 151203

Två veckor senare har KFN möte och nämnden får då ingen information om att GST har sagt upp ridavtalet. Istället så presenteras det ett ärende om det befintliga 3-årsavtalet som behöver sägas upp och omförhandlas till löpande 1-årsavtal, parallellt med begäran om ett uppdrag om att göra en utredning om ridverksamhet på Gunnebo eller annan plats i staden. Det informeras också att det finns en muntlig överenskommelse med GST om att fortsätta med verksamheten även under 2017 i befintlig omfattning. Nämnden beslutar att ge förvaltningen uppdraget om utredning och uppsägningen av avtalet för omförhandling, och tryckte särskilt på att den muntliga överenskommelsen skulle vara ett skriftligt avtal. Den uppsägningen skrivs på redan dagen efter nämndmötet både av GST och GRYS den 18/12, notera att punkten inte justerades omedelbart och protokollet inte justerades förrän den 22 december.


Beslut i KFN 151217, justerades 22/12

Frågan som uppstår är varför fick nämnden ingen information om att GST redan hade sagt upp ridavtalet? Ansågs inte den informationen angelägen för nämnden att känna till? När jag har sökt efter svar så är det ingen av de jag har frågat som känner till att GST har gjort den här uppsägningen. Om detta stämmer så finns det sannolikt ett antal förklaringar som behöver komma fram, dokumentet kanske aldrig skickades iväg från GST? Eller så kommer aldrig dokumentet fram i posthanteringen? Båda scenariona låter väldigt osannolikt när det gäller ett så viktigt dokument. Därtill så borde ändå ett styrelsebeslut från GST följts upp med en kommunikation till KFF eller KFN för att säkerställa att det verkligen har mottagits. Samtidigt så måste också frågan ställas om inte respektive ordförande har pratat med varandra om beslutet? De tillhör trots allt samma parti och borde åtminstone informerat varandra.

Nästa del i hanteringen som väcker lite frågor är det presidiemöte mellan GST och KFN som sker den 19/9 där man utan mandat fattar beslut om att avsluta ridverksamheten på Gunnebo 171231.

Presidiemöte mellan GST och KFN 19/9 2016. Här framgår det att mötet beslutar att avsluta verksamheten per 31/12 2017


KFN har möte tre dagar senare den 22/9 och nämnden får inte någon information om beslutet som togs på presidiemötet om att avsluta avtalet. Det var först en månad senare vid nämndens oktobermöte som det berättas att GST meddelat sitt definitiva beslut på mötet den 19/9. Ett beslut som vi får komma ihåg att GST styrelse alltså inte fattat vid det tillfället.På nämndmötet den 22 september är det endast kort information från förvaltningschef om att presidiemötet avhandlat lösningar på kort och på lång sikt. Ordförande rapporterar inget om beslutet tre dagar tidigare.


På GST styrelsemöte den 27/10 så är ärendet om ridverksamheten uppe på agendan och vid det mötet så beslutar styrelsen för GST att dels teckna ett avtal med KFN för 2017, något som man alltså minst hade en muntlig överenskommelse om redan i december 2015.
Samtidigt så beslutar GST styrelse att senast den 30/11 säga upp avtalet så att ingen ridverksamhet ska förekomma efter den 31/12 2017. Vad jag har fått information om så förekom det en diskussion på styrelsemötet, att det inte skulle stängas några dörrar för 2018 och framåt men det var alltså inget som togs med i protokollet.


Beslut från GST styrelsemöte den 27 oktober om att upphöra med upplåtelse av mark och lokaler för ridverksamhet från 20171231


Avslutningsvis så skulle man kunna tänka tanken att det inte har skett någon giltig uppsägning av ridavtalet, dels har ju inte GST uppsägning kommit fram och dels har uppsägningen från KFN genomförts innan beslutet var justerat. Då är inte tanken främmande att nuvarande avtal också är förlängt med en ny treårsperiod helt enligt gällande villkor.

Vad ska man säga om hela den här bedrövliga hanteringen av ärendet? Jag kan se ett demokratiskt problem om inte ansvariga politiker får tillgång till rätt information, inför beslut som ska fattas. 
Det är dags att det här ärendet granskas av kommunrevisionen, för att utreda om beslutsprocessen har gått korrekt till. lördag 5 november 2016

Vad vill Majoritet Mölndal med ridverksamheten?

Efter de senaste veckornas skriverier och diskussioner om Gunnebo Ryttarsällskaps (GRYS) framtid att kunna vara kvar i Gunnebo eller inte, så väcks det alltmer frågor. När Kommunstyrelsens ordförande intervjuas i Mölndals-Posten den 27/10 och säger att man står bakom GSoTABs (Gunnebo fortsättningsvis) beslut om att inte förlänga avtalet med Kultur och fritidsnämnden (KFN), så innebär det förutom att man kör över sin ordförande i KFN, också att man från Majoritet Mölndal (S,V,Mp och Kd) i praktiken tvingar GRYS att lägga ner sin verksamhet. Något som är helt oacceptabelt.
För att gå tillbaka till vad frågan handlar om så är det om Gunnebos ambition om att återställa marken till så som det var på 1700-talet i enlighet med en skötselplan.
E
nligt skötselplanen som Länsstyrelsen fastställt (beslut 2003-06-10, dnr 435-24491-2002)
så är:
"syftet är att bevara och vårda ett värdefullt kulturlandskap som utgörs av en lantegendom med slotts- och trädgårdsanläggning från sent 1700-tal med ett omgivande landskap präglat av 1700–1900-talets jord- och skogsbruk och ägarnas estetiska ambitioner."
Vidare så står det att syftet ska kunna tryggas genom att:
  • "Den historiska markanvändningen är vägledande för skötseln. Kartan från 1855 samt kartor och avbildningar från sent 1700-tal ska vara vägledande för skötseln. Olika områden ska också kunna återspegla olika tidsepoker, projekt och ambitioner hos Gunnebos ägare".
  • "De verksamheter som idag pågår på Gunnebo slott och Trädgårdar ska kunna utvecklas vidare inom ramen för kulturreservatet".
Skötselplanen är vägledande, men inte tvingande vilket innebär att Mölndals stad har alla möjligheter till att hitta en bra lösning på frågan för alla parter om viljan finns.
När det senaste avtalet skrevs i december förra året för 2017 så var det på ett år i taget med en förutsättning att kommunen skulle kunna leta efter en alternativ lösning parallellt medan verksamheten kunde pågå oförändrat.
När Gunnebo den 19 september i år vid ett möte med presidiet i KFN beslutar att man inte vill förlänga avtalet med Kultur och fritid, så är man väl medveten om vilken situation och omöjlig uppgift som man ställer GRYS inför. Med tanke på de flertalet möten som varit mellan presidierna inom Gunnebo och KFN under året så kan det inte ha undgått någon om hur prekärt läget skulle bli. Trots detta väljer alltså Gunnebo att meddela det här beslutet, men det underliga är att beslutet inte har fattats av styrelsen för Gunnebo, utan det är enbart presidiet som meddelar beslutet vilket också innebär att det kan ifrågasättas om det överhuvudtaget är giltigt. Mycket tveksam hantering anser jag och definitivt ingen transparens i handläggningen.
Gunnebo har som ett bolag i staden ett särskilt ansvar att samarbeta för att ingen ska komma i kläm, och det finns enligt mig inte tillräckliga argument varför inte GRYS skulle kunna få ett rådrum och fortsätta sin verksamhet vid Gunnebo tills alla alternativ finns klarlagda.

Nu är det det är bara att kavla upp ärmarna, ta fram alla fakta och underlag och lägga upp på bordet.
Det måste finnas en vilja till samförstånd och se på möjligheterna för att GRYS ska kunna fortsätta sin verksamhet, antingen på Gunnebo eller på annan plats i staden under förutsättning att ett fullgott alternativ finns.

När Majoritet Mölndal inför budgeten för kommande år reviderar sin programförklaring och säger sig vilja ta fram en plan för ridsporten inom kommunen, blir det både ologiskt och provocerande när de samtidigt driver på för att lägga ner en ridverksamhet. Vad vill Majoritet Mölndal egentligen med ridverksamheten?torsdag 6 oktober 2016

Utan vatten, inget liv

Idag är det torsdag och det är fyra dagar sen vi kom fram till Chipata och projektet har löpt på riktigt bra. Bla. är det nystartade Youth Centret en jättelyckad satsning som har överträffat allas förväntningar. Dagen inleddes med att vi besökte stadshuset och sen hälsade på den nya Borgmästaren som tidigare i veckan varit bortrest. Delegationen hälsades varmt välkomna till staden och han var mycket glad över att vi kommit och ser fram emot att delta i projektet. Vi genomförde också den traditionella flaggceremonin där vi hissade varandras flaggor som en symbol för vårt samarbete. Vi fick även sjunga nationalsången där vi  började med den svenska under ledning av vår sånglärare från Kulturskolan som ledde oss genom verserna och därefter sjöngs den zambiska nationalsången av våra vänner. Kort efter besöket så åkte vi till Mpenzeniskolan för att dels besöka en klass och vara med på en lektion, och dels för överlämnande av datorer. Något som vi genomförde vid en ceremoni tillsammans med rektor och lärare på skolan, även lokalradio och TV var med och filmade händelsen. I skolan går det ca 2700 elever och denhar endast tillgång till sju st datorer, så när de har nationella prov där 250 elever ska göra de praktiska momenten så kan endast sju åt gången göra provet så datorerna var välbehövliga och uppskattades enormt av skolan. I klassrummet så var det såklart många frågor som barnen ville ställa till oss, om Sverige och hur skolorna fungerar mm. sammanfattningsvis ett väldigt berikande möte på skolan.
Vi fortsatte till Youth Centret, där vi fick vara med om en debatt som ungdomsfullmäktige anordnade med fyra ungdomar på vardera sida i rollerna som majoritet och som opposition. Ämnet som debatterades var om unga ska vara delaktiga och kunna påverka samhällsfrågorna eller inte. Det var en debatt som var väldigt intressant att följa och se hur duktiga ungdomarna var i debatteknik oavsett vilken sida de fick företräda.
På eftermiddagen så delade vi upp oss i våra olika smågrupper inom projektet och genomförde ett flertal aktiviteter, något vi senare redovisade i storgrupp innan dagen avslutades. 
När jag pratade med borgmästaren tidigare idag om vilka utmaningar som han såg som de viktigaste och största i Chipata, så handlade det i första hand om att säkerställa så att alla får tillgång till vatten. Det finns områden i staden som är helt utan vatten och där kvinnor tvingas upp redan vid ettiden på natten för att gå och hämta vatten, och de kanske inte är tillbaka förrän vid 10 med en hink vatten som ska räcka till matlagning och att dricka. Att borra efter vatten kräver att man når ner till minst 60 m för att hitta vatten och det finns pumpar men de räcker inte till. Det är så svårt att föreställa sig vilka svåra förhållanden som råder för något som vi hemma tar för givet och bara vrider på kranen. Och som borgmästaren beskriver det så är vatten förutsättningen för livet, utan vatten inget liv.

Besök på Damview

Rektorer i samtal om hur samarbetet kan planeras.

Besök på Mpezeni, en skola som byggdes i början av 1950-talet.

Många frågor från barnen om hur det är i Sverige.

Debatt där man debatterade intensivt om ungdomars delaktighet och påverkan på samhällsfrågorna. 

Ett stort problem som fortfarande förekommer trots lagstiftning mot det, är barnäktenskap där unga flickor tas ur skolan kanske redan i tolvårsåldern och blir bortgifta.