onsdag 6 januari 2016

Grisen i säcken

Liksom i flera av våra kranskommuner så har också Mölndal infört fria kollektivtrafikresor för äldre. För kommuninvånare i Mölndal så innebär det att när man är 65+ så får man efter en särskild ansökan ett seniorkort som man kan åka gratis med kollektivtrafiken inom kommunen under lågtrafiktider.
Det här är en extra service som kommunen ger äldre och det betalas av kommunens budget, så helt gratis är det inte, utan snarare är det mer korrekt att säga att det är subventionerat av kommunen och inte Västtrafik en del blandar ihop det med. Det är alltså ett extra tillköp som Mölndal stad gör av Västtrafik för fem miljoner kronor årligen. I somras så kunde vi läsa i Mölndalsposten att det var stor succé för dessa seniorkort då nära 8 av 10 valt att ansöka och ta ut ett kort. Det är i sig positivt om det finns ett så stort intresse för äldre att åka kollektivt och det är också bra för miljön om fler tar bussen istället för egen bil i synnerhet för de korta resorna inom staden. Men givetvis så finns det samtidigt ett ansvar att följa upp hur mycket korten används och hur många resor som görs. Det kostar trots allt Mölndals stad ca fem miljoner kronor varje år för den här extra servicen och den summan ökar i takt med att Västtrafik höjer priserna. Men det är här möter vi på problem för det visar sig att Västtrafik inte kan ta fram någon resandestatistik över hur mycket  resor som görs inom kommunen med seniorkorten. De kan inte ens ta fram någon allmän schablon att utgå från så att det går att spåra följsamheten på ett någorlunda sätt. Det är ju inte frågan att veta exakt hur många resor som görs men på ett ungefär är det i alla fall rimligt att det också går att få en rapport på omfattningen av kortens utnyttjande. Hur många resor får man då om man skulle lösa en biljett kontant? Ja enligt Västtrafiks prislista så kostar en resa inom Mölndal för en vuxen 28 kr och man får då åka i 90 minuter med fria byten, vilket innebär att för fem miljoner kronor så skulle detta bli ca 178 000 st resor på ett år. Detta räknat på det dyraste biljettalterantivet, vilket torde innebära att det åtminstone är mer resor än så som görs med seniorkorten. Det kanske är för mycket begärt av Västtrafik att få en uppföljning på hur många resor som sker med seniorkorten? Men fem miljoner är en ansenlig summa och jag förväntar mig att det framöver ställs krav på Västtrafik om att få en resandestatistik, allt annat är ju faktiskt som att köpa grisen i säcken.

söndag 3 januari 2016

Utrymme för sänkt skatt?

Under mitt första år i kommunstyrelsen och fullmäktige så har jag funderat på de månads och kvartalsrapporter som gjorts. Kanske inte så mycket på rapporterna i sig utan snarare på de variationer som utfallet har varit i förhållande till föregående prognoser. För mig så är det självklart att en skicklig prognosläggning också skapar utrymme för bättre beslutsunderlag och styrning av verksamheten, vilket också är bakgrunden till mina reflektioner. När en budget läggs så är utgiftsramarna satta för varje förvaltning, detta följs sedan upp med olika mätpunkter vid de s.k prognostillfällena. En prognos är dels en jämförelse av utfallet för perioden i förhållande till budget, men också en planering med kunskap om de kända fakta som finns för att justera utfallet på helårsbasis. Om en verksamhet visar på ett underskott så ska en handlingsplan för att hålla budgeten tas fram enligt styrprinciperna. Med en skicklig prognosläggning kan man alltså tidigt fånga upp avvikelser och styra om resurser dit de gör bäst nytta för verksamheten. Hur har det då varit i Mölndals stad under 2015, jo budgeten var beslutad till ett resultat på 38,1 Msek i enlighet med kommunallagens princip om god ekonomisk hushållning för att nå en hållbart överskottsmål. Prognoserna har under året varierat med stora svängningar, förvisso åt det positiva hållet se bild nedan. Slutsatsen som jag gör i detta är att prognosläggningarna måste bli mer pricksäkra så att fullmäktige får rätt underlag till att fatta beslut på. Om det nu visar sig att det finns dolda marginaler så är det något som budgetberedningen måste ta tag i till våren inför kommande år. Nu har det under föregående år gått åt "rätt" håll, men det hade gärna kunnat vara åt andra hållet också. För frågan är om resultatet blir dubbelt så stort som budgeten, görs det rätt verksamhet för pengarna eller finns det utrymme för en sänkt kommunalskatt?