lördag 12 november 2016

Ett demokratiskt problem?

Hanteringen av frågan med ridverksamhet på Gunnebo och GRYS (Gunnebo Ryttarsällskap) framtid lämnar övrigt att önska. Den bild som har målats upp är att det finns tvingande lagstiftning och regelverk som omöjliggör fortsatt ridverksamhet för GRYS. Något som visar sig inte stämma. Det saknas idag tyvärr också en ordentlig sammanställning med alla fakta om ärendet, utredningsrapport och olika ställningstaganden som har gjorts, vilket gör det svårt att följa ärendet på ett logiskt sätt. Jag har ställt mig frågan om KFN (Kultur och fritidsnämnden) och styrelsen i GST (Gunnebo slott och trädgårdar, kommunalt bolag) har haft tillgång till all relevant information för att ta beslut? I de dokument och protokoll som jag har fått tag på bl.a. genom Mölndals stads hemsida (se länk) så uppstår det en del frågor, som jag efter att ha ställt lite kontrollfrågor fortfarande inte fått svar på.

Jag backar tillbaka till december 2015, då GST på styrelsemötet den 3:e december fattar beslut om att säga upp avtalet med KFN. Paragrafen justeras omedelbart och beslutet skickas iväg till Mölndals stad.

Avtalsuppsägning från GST den 3 december 2015Protokoll och beslut från GST styrelsemöte 151203

Två veckor senare har KFN möte och nämnden får då ingen information om att GST har sagt upp ridavtalet. Istället så presenteras det ett ärende om det befintliga 3-årsavtalet som behöver sägas upp och omförhandlas till löpande 1-årsavtal, parallellt med begäran om ett uppdrag om att göra en utredning om ridverksamhet på Gunnebo eller annan plats i staden. Det informeras också att det finns en muntlig överenskommelse med GST om att fortsätta med verksamheten även under 2017 i befintlig omfattning. Nämnden beslutar att ge förvaltningen uppdraget om utredning och uppsägningen av avtalet för omförhandling, och tryckte särskilt på att den muntliga överenskommelsen skulle vara ett skriftligt avtal. Den uppsägningen skrivs på redan dagen efter nämndmötet både av GST och GRYS den 18/12, notera att punkten inte justerades omedelbart och protokollet inte justerades förrän den 22 december.


Beslut i KFN 151217, justerades 22/12

Frågan som uppstår är varför fick nämnden ingen information om att GST redan hade sagt upp ridavtalet? Ansågs inte den informationen angelägen för nämnden att känna till? När jag har sökt efter svar så är det ingen av de jag har frågat som känner till att GST har gjort den här uppsägningen. Om detta stämmer så finns det sannolikt ett antal förklaringar som behöver komma fram, dokumentet kanske aldrig skickades iväg från GST? Eller så kommer aldrig dokumentet fram i posthanteringen? Båda scenariona låter väldigt osannolikt när det gäller ett så viktigt dokument. Därtill så borde ändå ett styrelsebeslut från GST följts upp med en kommunikation till KFF eller KFN för att säkerställa att det verkligen har mottagits. Samtidigt så måste också frågan ställas om inte respektive ordförande har pratat med varandra om beslutet? De tillhör trots allt samma parti och borde åtminstone informerat varandra.

Nästa del i hanteringen som väcker lite frågor är det presidiemöte mellan GST och KFN som sker den 19/9 där man utan mandat fattar beslut om att avsluta ridverksamheten på Gunnebo 171231.

Presidiemöte mellan GST och KFN 19/9 2016. Här framgår det att mötet beslutar att avsluta verksamheten per 31/12 2017


KFN har möte tre dagar senare den 22/9 och nämnden får inte någon information om beslutet som togs på presidiemötet om att avsluta avtalet. Det var först en månad senare vid nämndens oktobermöte som det berättas att GST meddelat sitt definitiva beslut på mötet den 19/9. Ett beslut som vi får komma ihåg att GST styrelse alltså inte fattat vid det tillfället.På nämndmötet den 22 september är det endast kort information från förvaltningschef om att presidiemötet avhandlat lösningar på kort och på lång sikt. Ordförande rapporterar inget om beslutet tre dagar tidigare.


På GST styrelsemöte den 27/10 så är ärendet om ridverksamheten uppe på agendan och vid det mötet så beslutar styrelsen för GST att dels teckna ett avtal med KFN för 2017, något som man alltså minst hade en muntlig överenskommelse om redan i december 2015.
Samtidigt så beslutar GST styrelse att senast den 30/11 säga upp avtalet så att ingen ridverksamhet ska förekomma efter den 31/12 2017. Vad jag har fått information om så förekom det en diskussion på styrelsemötet, att det inte skulle stängas några dörrar för 2018 och framåt men det var alltså inget som togs med i protokollet.


Beslut från GST styrelsemöte den 27 oktober om att upphöra med upplåtelse av mark och lokaler för ridverksamhet från 20171231


Avslutningsvis så skulle man kunna tänka tanken att det inte har skett någon giltig uppsägning av ridavtalet, dels har ju inte GST uppsägning kommit fram och dels har uppsägningen från KFN genomförts innan beslutet var justerat. Då är inte tanken främmande att nuvarande avtal också är förlängt med en ny treårsperiod helt enligt gällande villkor.

Vad ska man säga om hela den här bedrövliga hanteringen av ärendet? Jag kan se ett demokratiskt problem om inte ansvariga politiker får tillgång till rätt information, inför beslut som ska fattas. 
Det är dags att det här ärendet granskas av kommunrevisionen, för att utreda om beslutsprocessen har gått korrekt till. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar