lördag 5 november 2016

Vad vill Majoritet Mölndal med ridverksamheten?

Efter de senaste veckornas skriverier och diskussioner om Gunnebo Ryttarsällskaps (GRYS) framtid att kunna vara kvar i Gunnebo eller inte, så väcks det alltmer frågor. När Kommunstyrelsens ordförande intervjuas i Mölndals-Posten den 27/10 och säger att man står bakom GSoTABs (Gunnebo fortsättningsvis) beslut om att inte förlänga avtalet med Kultur och fritidsnämnden (KFN), så innebär det förutom att man kör över sin ordförande i KFN, också att man från Majoritet Mölndal (S,V,Mp och Kd) i praktiken tvingar GRYS att lägga ner sin verksamhet. Något som är helt oacceptabelt.
För att gå tillbaka till vad frågan handlar om så är det om Gunnebos ambition om att återställa marken till så som det var på 1700-talet i enlighet med en skötselplan.
E
nligt skötselplanen som Länsstyrelsen fastställt (beslut 2003-06-10, dnr 435-24491-2002)
så är:
"syftet är att bevara och vårda ett värdefullt kulturlandskap som utgörs av en lantegendom med slotts- och trädgårdsanläggning från sent 1700-tal med ett omgivande landskap präglat av 1700–1900-talets jord- och skogsbruk och ägarnas estetiska ambitioner."
Vidare så står det att syftet ska kunna tryggas genom att:
  • "Den historiska markanvändningen är vägledande för skötseln. Kartan från 1855 samt kartor och avbildningar från sent 1700-tal ska vara vägledande för skötseln. Olika områden ska också kunna återspegla olika tidsepoker, projekt och ambitioner hos Gunnebos ägare".
  • "De verksamheter som idag pågår på Gunnebo slott och Trädgårdar ska kunna utvecklas vidare inom ramen för kulturreservatet".
Skötselplanen är vägledande, men inte tvingande vilket innebär att Mölndals stad har alla möjligheter till att hitta en bra lösning på frågan för alla parter om viljan finns.
När det senaste avtalet skrevs i december förra året för 2017 så var det på ett år i taget med en förutsättning att kommunen skulle kunna leta efter en alternativ lösning parallellt medan verksamheten kunde pågå oförändrat.
När Gunnebo den 19 september i år vid ett möte med presidiet i KFN beslutar att man inte vill förlänga avtalet med Kultur och fritid, så är man väl medveten om vilken situation och omöjlig uppgift som man ställer GRYS inför. Med tanke på de flertalet möten som varit mellan presidierna inom Gunnebo och KFN under året så kan det inte ha undgått någon om hur prekärt läget skulle bli. Trots detta väljer alltså Gunnebo att meddela det här beslutet, men det underliga är att beslutet inte har fattats av styrelsen för Gunnebo, utan det är enbart presidiet som meddelar beslutet vilket också innebär att det kan ifrågasättas om det överhuvudtaget är giltigt. Mycket tveksam hantering anser jag och definitivt ingen transparens i handläggningen.
Gunnebo har som ett bolag i staden ett särskilt ansvar att samarbeta för att ingen ska komma i kläm, och det finns enligt mig inte tillräckliga argument varför inte GRYS skulle kunna få ett rådrum och fortsätta sin verksamhet vid Gunnebo tills alla alternativ finns klarlagda.

Nu är det det är bara att kavla upp ärmarna, ta fram alla fakta och underlag och lägga upp på bordet.
Det måste finnas en vilja till samförstånd och se på möjligheterna för att GRYS ska kunna fortsätta sin verksamhet, antingen på Gunnebo eller på annan plats i staden under förutsättning att ett fullgott alternativ finns.

När Majoritet Mölndal inför budgeten för kommande år reviderar sin programförklaring och säger sig vilja ta fram en plan för ridsporten inom kommunen, blir det både ologiskt och provocerande när de samtidigt driver på för att lägga ner en ridverksamhet. Vad vill Majoritet Mölndal egentligen med ridverksamheten?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar