söndag 31 december 2017

Gott Nytt 2018

Jag vill börja med att tacka alla som följt mig via bloggen under året, både gamla som nya läsare.
Särskilt roligt är det att det har tillkommit många nya läsare.
Nu går vi snart in i 2018 och det stundar valrörelse och val. De lokala politiska frågorna för Mölndal kommer säkert att fortsätta väcka stor uppmärksamhet. Framtiden för GRYS på Gunnebo, ett nytt och renoverat Åbybad, bättre förutsättningar för förskolan och skolan, minskade köer till kulturskolan samt en ökad valfrihet inom äldreomsorgen är bara några exempel som jag tror kommer debatteras flitigt under nästa år. Inom Liberalerna så har vi genom vårt budgetarbete under mandatperioden tydligt visat på våra prioriteringar om hur livet för Mölndalsborna också kan bli bättre.
Med detta så önskar jag också alla ett riktigt gott nytt år!

lördag 30 december 2017

Från 5,5 hektar till 1,5 hektar

Det är beklagligt att vänstermajoriteten i Mölndal med Socialdemokraterna i spetsen fortsätter försämra och begränsa den ideella ridföreningen Gunnebo Ryttarsällskap (GRYS) verksamhet, för många barn och unga på Gunnebo.
Det senaste i raden av försvårande förutsättningar är avtalet för 2019 som ensidigt dikterats av ordförande i Gunnebo slott och trädgårdar och Kommunstyrelsens ordförande. Någon dialog med stadens förvaltning som är hyresgäst och i sin tur ansvarar för uthyrningen till GRYS, har inte varit aktuell.
Den pågående utredning som varit igång i snart ett år har hittills heller inte kommit fram till vare sig skäl till att ridverksamheten inte kan vara kvar på Gunnebo eller någon annan lämplig placering inom eller utom kommunen om GRYS måste flytta. Det har heller inte framkommit några skäl till att ridverksamheten inte kan eller får bedrivas på Gunnebo, vilket alla fakta tidigare också visat.
I det nya avtalen för 2018 samt 2019 så har tillgången till rast och beteshagar för GRYS har krympt till en oanständighet.

Argumentet från Socialdemokraterna om att skötselplanen inte tillåter hästar i hagarna H1 och H2 har Länstyrelsen (som är ansvarig tillsynsmyndighet för kulturreservatet) svarat att det inte finns något som hindrar det i skötselplanen. Länsstyrelsen har också svarat att det är upp till staden att själva bestämma vad hagarna ska användas till.
Alltså precis så som det alltid har varit och som också staden genom sitt beslut i Kommunfullmäktige fastslagit i det arrendeavtal som staden har med det kommunala bolaget Gunnebo slott och trädgårdar .

Ändå fortsätter Socialdemokraterna med att motarbeta föreningen trots alla fakta som presenterats och alla felaktigheter som har motbevisats. De har t.o.m tillsatt ytterligare en utredning parallellt med den som pågår som leds av stadsbyggnadschefen i Mölndal. 

Vid Kultur och fritidsnämndens sammanträde i november i år, lämnade jag tillsammans med ledamöter för C och M in ett yrkande att GRYS ska få disponera rast och beteshagarna H1 och H2 i väntan på den utredning som stadsbyggnadschefen gör över kulturreservatet och skötselplanen. Inte ens detta var S tillsammans med V och Mp som fö. nu brutit sin tystnad var de står i frågan, beredda att lyssna till och röstade ner förslaget. Mycket märkligt kan tyckas, för inte kan de väl anse att de nya kraftiga försämringarna verkligen är något bra? 

Låt oss titta på vad det då står i skötselplanen med vilka skötselområden som ska skötas:Slutsatsen kan bara bli att om det är något som hagarna H1 och H2 ska användas till så är det som rast och beteshagar för hästar.

En tillbakablick från det ursprungliga avtalet från 2001 så ska GRYS disponera en yta som motsvarar:

Jämfört med avtalet för 2019 så är det en väsentlig minskning från de 5,5 och sedermera 4,8 hektar som fanns från början, till de enligt uppgift nuvarande ca 1,5 hektar enligt villkoren för 2018 och 2019. Det här kan inte kan förklaras på något annat vis än ett systematiskt missgynnande som gör det allt mer svårare för GRYS och ridverksamheten på Gunnebo. Något som är helt oförståeligt.

Det finns också ett tilläggsavtal från 2004 som säger följande:


Det råder ingen tvekan om vad Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om för villkor i arrendeavtalet med Gunnebo slott och trädgårdar, inte heller råder det någon tvekan om att GRYS ska bedriva och kunna utveckla sin ridverksamhet på Gunnebo helt enligt KFs beslut.

Jag tycker att det är bekymmersamt att de beslut som KF har fattat inte respekteras, och på min fråga till Kommunstyrelsens ordförande tidigare i höst om hur fattade beslut i KF efterföljs så var svaret att alla i Mölndals stad har ett tillsynsansvar avseende fattade beslut. Frågan är då om inte det vilar ett särskilt ansvar på alla förtroendevalda att stå upp för detta, i synnerhet hos en styrande majoritet?

Om drygt nio månader är det val och då har Mölndalsväljarna möjligheten att säga sitt, också i den här frågan. Helt klart är att det behövs en ny politisk majoritet som också bryr sig om föreningslivet.


tisdag 19 september 2017

Hetsjakt och tokerier

Socialdemokraterna i Mölndal vill tvinga bort en ideell ridförening med 250 medlemmar för att bygga ett hotell på Gunnebo området. Det är innebörden av den s.k utvecklingsplan som nu har kommit fram.
Gunnebo slott och trädgårdar (GSTAB) är ett helägt kommunalt bolag som ägs av Mölndal stad och dess invånare. Det innebär att bolaget lyder under kommunfullmäktige som beslutar om vad bolaget ska göra, och man kan bara bli förvånad över hur ledningen för Gunnebo slott och trädgårdar har agerat i frågan om Gunnebo ryttarsällskap (GRYS) och ridverksamheten på Gunnebo. Man har från bolagets sida hävdat en mängd felaktigheter med anklagelser som orsakat en stor oro för föräldrar, barn och ungdomar som är engagerade i den ideella ridföreningen. Alla dessa anklagelser har motbevisats och klarlagts som ogrundade. Det kan bara beskrivas som en pågående hetsjakt mot föreningen.
Tittar man i det ägardirektiv som beslutade i kommunfullmäktige 20160323 så står det klart och tydligt att bolaget ska söka samarbeta med stadens förvaltningar för att uppnå en god och tillgänglig service, vilket är tveksamt om de gör.

Från ägardirektivet till GSTAB beslutat i KF 160323


För de som inte har följt händelserna kan man gå in och läsa tidigare blogginlägg "Vad vill Majoritet Mölndal med ridverksamheten?"  "Ett demokratiskt problem?"  "Härskarteknik och dimridåer"  "Talar (S) med kluven tunga?" ).

Tre olika politiska nämnder och styrelser hade i vintras beslutat att avtalet med GRYS skulle förlängas enligt tidigare överenskommelse och utan försämringar.
När ridavtalet för 2018 skulle tecknas i våras ställde socialdemokraterna med både ordförande i kommunstyrelsen och ordföranden i GSTAB ett ultimatum till föreningen i ett avtalsförslag, som inte ens Gunnebos styrelse hade sett eller beslutat om.
- Skriv på det nya avtalet med kraftigt försämrade villkor eller tvingas avveckla föreningen var det kalla budskapet.
Något som inte kan uppfattas på annat sätt än helt häpnadsväckande.
Och vilket ansvar har presidiet i Gunnebo, för de borde väl ha sett avtalsförslaget innan även om inte styrelsen hade det?

Står verkligen Majoritet Mölndals övriga partier (MP), (V) och (KD) bakom allt detta? Min slutsats kan i nuläget bara bli att de genom sitt bristande agerande hittills, inte har gjort något för att påverka (S) och deras försök att tvinga bort ridföreningen. Därmed sviker de också föreningslivet. Med andra ord, den som tiger samtycker.

Nyligen gick vice ordförande i GSTAB, som företräder (M) ut i Mölndals-Posten och uttalade att det "finns bättre platser för ridsport i kommunen" och inte vill att GRYS ska få vara kvar på Gunnebo.
Det blir lite märkligt när de ledande företrädarna från Moderaterna för ett halvår sen satt i Kommunstyrelsen och röstade för sitt egna förslag om en treårsförlängning, som de dessutom reserverade sig för när det inte gick igenom. Så vad menar Moderaterna egentligen?


Utdrag från KS protokoll 170301

Avslutningsvis så regleras GSTABs villkor i ett arrendeavtal med Mölndals stad (enligt beslut i Kommunfullmäktige), och där framgår klart och tydligt att det ska finnas ridverksamhet och föreningen GRYS som fullmäktige dessutom har varit med och bildat ska kunna utvecklas tillsammans med övrig verksamhet. Här har bolaget ett konkret exempel på att göra sin hemläxa på att visa att man också följer ägardirektivet om att samarbeta med staden.
Följer inte GSTAB arrendeavtalet tycker jag att frågan om kontraktsbrott bör undersökas närmare.

Hetsjakten på GRYS måste få ett slut och föreningen måste kunna bedriva sin verksamhet på Gunnebo i lugn och ro. Det här kommer sannolikt att bli en fråga för väljarna nästa år att ta ställning till. En sak är klar och det är att vi i Liberalerna fortsätter kämpa för ridsporten och att GRYS ska finnas kvar på Gunnebo, något annat alternativ finns inte.

lördag 26 augusti 2017

Trygghetsvärdar, ett bra komplement

Mölndal kan ev. komma att införa s.k kommunala trygghetsvärdar dvs. kommuninvånare som timanställs och som ska uppehålla sig i området runt centrum och Mölndals bro främst på kvällar under helger. Detta ska förhoppningsvis leda till en ökad trygghetskänsla på en plats där många upplever en otrygghet. Det är en god tanke, på samma sätt som att det finns nattvandrare där föräldrar organiseras genom skolorna och finns ute i de olika stadsdelarna under helger. Trygghetsvärdarna kommer dock inte att ha någon särskild utbildning såsom exv. väktare eller ordningsvakter har, vilket naturligtvis är inte fullt lika bra. Väktare och ordningsvakter är säkerhetsprövade och har en särskild väktarutbildning, utbildning i brandskydd, första hjälpen och HLR. De är också vana med att hantera olika situationer kring hot och våld och har tillgång en ledningsorganisation som kan omdisponera ytterligare resurser vid behov. Tex. i väntan på att polis kan anlända vid en hot eller våldssituation. Jag tror inte att lösningen handlar om att det ska vara det ena eller det andra alternativet av dessa trygghetshöjande insatser, utan ser initiativet som ett bra komplement till väktare. Däremot så blir det en sämre lösning totalt om både trygghetsvärdar, väktare och administrativ hantering ska rymmas inom den nuvarande budgeten, vilket skulle innebära färre väktartimmar på bekostnad av införandet av trygghetsvärdar. Då är det betydligt bättre att faktiskt göra en ökad trygghetssatsning, se över väktarnas uppgifter och olika ronderingsturer så att trygghetsvärdar kan bli ett komplement till nuvarande väktartjänster och ingen ersättning.

lördag 12 augusti 2017

Bibliotekscykel, en succé

På biblioteken i Mölndal, Kållered och Lindome kan man låna elcykel, något som också har blivit väldigt populärt. Efter en motion från Liberalerna (som skrevs av mig och Elin Andersson) om att utöka och permanenta det dåvarande projektet med lånecykel på stadsbiblioteket till fler bibliotek, bifölls detta i kommunfullmäktige efter beslut i september 2015. Gensvaret har varit mycket positivt och succén med att låna elcykel på biblioteken blev som förväntat ett faktum. Många kanske går i tankarna att investera i en elcykel och vill prova på hur det fungerar innan man bestämmer sig, andra vill låna en elcykel av andra skäl, ja efterfrågan har varit så stor att det t.o.m. varit långa köer till elcyklarna på biblioteken.
Jag tror att elcykel kan vara ett alternativ som helt eller delvis kan ersätta de kortare bilresorna och det finns många synergieffekter av att använda våra bibliotek som en knutpunkt för de som vill låna en elcykel.
Därför blev jag förvånad över att läsa i Mölndals Posten att elcyklarna ska försvinna från biblioteken den sista augusti.
Så trots ett beslut i Kommunfullmäktige och trots det stora intresset från allmänheten så ska alltså möjligheten till att låna elcykel på biblioteken tas bort.
Det här är helt ologiskt och jag utgår från att det hela troligen rör sig om ett missförstånd och snabbt rättas till, något annat är helt fel.

Bild från Mölndals-Posten


onsdag 3 maj 2017

Fortsatt hög sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i Mölndals stad ligger tyvärr kvar på en hög nivå. Den senaste uppföljningen för första kvartalet 2017 visar förvisso på en liten förbättring jämfört med föregående år, men nivån är sammantaget fortfarande för hög. Den förvaltning som har den högsta sjukfrånvaron är Vård och omsorgsförvaltningen där sjukfrånvaron i % av ordinarie arbetstid ligger över 10%.

Personalen är en organisations främsta resurs och ett förebyggande friskvårdsarbete är en investering för både den enskilde medarbetaren och organisationen. Liberalerna har i budgetförslagen sedan 2015 påtalat behovet av mer riktade insatser för att främja friskvårdsarbetet. Något som den S-ledda majoriteten ignorerat. Även om det idag görs många bra aktiviteter så räcker det inte. Det behövs göras mer. Riktade insatser och extra resurser behöver skjutas till, en strategi behöver tydliggöras och ett målmedvetet arbete för att öka frisknärvaron behöver prioriteras.

Tittar man på en jämförelse på hur sjukfrånvaron i Mölndals stad har utvecklats de senaste åren är resultatet talande. Statistiken nedan bygger på uppgifter från Mölndals stad och de mätningar som görs avseende uppföljning av sjukfrånvaron.Jämförelse sjukfrånvaron första kvartalet 2014-2017 totalt i Mölndals stad
(2016 gjordes dock mätningen efter första tertialet)torsdag 13 april 2017

Talar (S) med kluven tunga?

Det är många med mig som efter beslutet från Kommunstyrelsens (KS) möte den 1 mars trodde att det var klart med en förlängning av avtalet för fortsatt ridverksamhet för GRYS 2018.
En förlängning som i praktiken borde vara så enkel att göra genom att bara ändra datum på nuvarande avtal till 2018-12-31, svårare än så är det inte.
Nu visar det sig att det avtalsförslag som kommit från det kommunala bolaget Gunnebo slott och trädgårdar gör en väsentlig inskränkning enligt nuvarande avtal och de hagar som finns för Gunnebo Ryttarsällskap (GRYS) att använda. 
Socialdemokraterna fortsätter med att försämra förutsättningarna för en föreningsdriven ridverksamhet på Gunnebo, någon annan slutsats går det inte att komma fram till efter ha tagit del av de protokoll som finns. Det är att likna vid att långsamt kväva möjligheterna för att ridverksamheten ska få fortsätta, vilket jag ser mycket allvarligt på då det finns ett beslut i Kommunstyrelsen om att förlänga nuvarande avtal. 

Ordförande i Gunnebo slott och trädgårdar Lennart Wallensäter, som också sitter med som ersättare i Kommunstyrelsen och var med på KS möte den 1 mars lämnade heller ingen protokollsanteckning på avvikande mening när beslutet fattades om att förlänga avtalet. Styrelsen i Gunnebo hade uppe frågan om avtalsförlängning en månad tidigare den 1 februari och beslutade att avtalet med Kultur och fritidsnämnden avseende ridverksamhet skulle förlängas, och att GRYS under 2018 kan använda stall, manege och rasthagar enligt tidigare överenskommelse. Det råder alltså inga tveksamheter om att Wallensäter väl har känt till dessa beslut.

Vid ett möte mellan GRYS och Kultur och fritidsförvaltningen den 10 april ställde jag frågan om förslaget från Gunnebo med de nya förändringarna verkligen var förankrat på den politiska nivån. Tjänstemännen från förvaltningen redogjorde för att de ställt den kontrollfrågan till VD på Gunnebo, som svarat att det var avstämt med politiken. Här blir det därför lite märkligt då Gunnebos styrelsebeslut från februari är klart och tydligt om att avtalet ska förlängas enligt tidigare överenskommelse, utan ändringar.
Gunnebos styrelse hade ett nytt möte den 4 april och då diskuterades ingenting om ridverksamheten annat än en information om att avtalsförslaget för 2018 var överlämnat till Kultur och Fritidsnämnden (något som nämnden f.ö. ännu inte har fått tillgång till).

Sammanfattningsvis så finns det ett beslut i Kommunstyrelsen som är tydligt att följa. Frågan är varför det inte sker? Kan det vara så att Wallensäter driver en egen agenda och rundar bolagsstyrelsen, eller sker detta agerande med KS ordförande Marie Östh Karlssons goda minne? Ur ett demokratiskt perspektiv så är det bekymmersamt om vare sig beslut i Kommunstyrelsen eller i Gunnebo slott och trädgårdars styrelse inte följs.
Slutligen så förväntar jag mig att avtalsförlängningen löser sig omgående, allt annat vore ett stort svek mot GRYS och alla ungdomar.

Beslut från GSTAB 1 feb om förlängning av avtalet med KFN

Beslut från Kommunstyrelsen 1 mars om rekommendation att fortsätta enligt intentionerna i KFN förslag

Förslaget till beslut från Kultur och Fritidsnämnden


Yrkande från Marcus Claesson Liberalerna på kommunstyrelsen 1 mars

torsdag 16 mars 2017

Kartan och verkligheten

Min motion om att rusta upp Bohusleden i Mölndals kommun kommer upp i fullmäktige om drygt en vecka. I min motion så vill jag att följande ska åtgärdas:
  • Att Bohusleden i Mölndal upprustas avseende skyltning och framkomlighet
  • Att det årligen genomförs ett löpande underhåll för att hålla leden i fullgott skick
  • Att informationstavlor om leden och om Mölndals stad placeras ut vid strategiska platser längs med leden
Svaret jag fått från Majoritet Mölndal är att motionen är besvarad med motiveringen att det redan finns ett underhåll, via en naturvårdsgrupp som varje vår och höst gör tillsyn av leden och vid behov åtgärdar trasiga spångar, förbättrar skyltning mm. I svaret som jag fått så står det så här:

Vår: Kontroll av leden. Slåtter och slyröjning vid behov. Kontroll av markeringar, skyltar, broar, spänger, vedskjul och vindskydd vid behov

Höst: Kontroll slåtter och slyröjning av leden. Kontroll av markeringar, skyltar, broar, spänger, vedskjul och vindskydd samt reparationer vid behov

Då undrar jag om man ens har varit ute längs leden och vet man verkligen hur skicket är? Jag brukar emellanåt vara ute och springa på Bohusleden och tycker att underhållet är mycket dåligt. Eftersom jag också bor nära ledens sträckning så har jag under åren fått besök av både vandrare, joggare och scoutgrupper som inte hittat rätt och frågat efter vägen. Hur som helst, med svaret i minne så gav jag mig ut för att titta närmare på leden och få en nulägesbild. Jag startade vid Tulebosjön, för att springa norrut till Delsjön (Etappen i Mölndals kommun börjar dock en mil längre söderut vid Blåvätterna, där Hallandsleden slutar).

Starten vid Tulebosjön

Jag hann inte komma långt innan de första platserna med hinder dök upp, det var lerigt, saknades hela spångar eller spångar generellt, det var halt och svårt att ta sig fram på vissa platser. Delsträckan mellan Tulebosjön och Pixbovägen, kan tyvärr inte annat än beskrivas som svårframkomlig och dessutom på flera håll en säkerhetsrisk att ta sig fram. Det finns fina skyltar vid de stora vägarna, men det saknas tydliga markeringar/skyltningar längs med leden, varför är det så? Jag tycker att det är synd att leden inte underhålls på ett mer omsorgsfullt vis, i synnerhet när det sägs finnas en underhållsplan som kontrollerar leden varje vår och höst.  Här följer lite bilder från hur skicket är idag:

Här var det nog länge sen nån gjorde kontroll och reparerade.


Lera och Lera

Hur ska man ta sig förbi här?


Gunnebo slott och lite paus

Bara att ta en omväg för att komma förbi.Varför ha en informationstavla utan information?Något behöver göras här också


Kringgång?Framme vid Delsjön, trött men nöjd

Min slutsats blir att det behövs en rejäl upprustning av leden, i synnerhet på sträckan mellan Pixbovägen och Tulebosjön. På flera platser behövs märkningen förbättras och förstärkas, spångar behöver både lagas, bytas ut och nya spångar placeras ut på fler platser. Jag tycker att Bohusleden genom Mölndal förtjänar bättre uppmärksamhet och kommer att fortsätta att kämpa för en ordentlig upprustning. Att säga att leden är välunderhållen är en rejäl överdrift och när kartan och verkligheten inte stämmer överens, så litar jag mer på verkligheten.

lördag 4 mars 2017

Fortsatt väntan på sporthall i Lindome

Den sedan länge efterlängtade nya sporthallen i Lindome och behovet är stort, är fortsatt försenad. Jag har tidigare i bloggen skrivit om de olika turerna efter valet 2014 när Majoritet Mölndal började med velandet och förseningarna startade (läs mer på:  Hemliga möten, Det dröjer med sporthall, Snabbspåret som försvann, Snabbspår och sporthall ). Sporthallen var beslutad och klar för att byggas under 2015, men den (S)-ledda majoriteten valde att istället börja utreda något som det inte fanns behov av. Utredningen handlade om var hallen skulle placeras, trots att detta redan var gjort ett flertal gånger innan. Man lovade t.o.m. föreningslivet i Lindome att det inte skulle bli någon större fördröjning, utan ett särskilt snabbspår skulle säkerställa att hallen skulle vara klar till sommaren 2016. När man insåg att den bästa platsen var den som alla utredningar redan tidigare pekat ut, så hade man ett möte med representanter från olika föreningar i Lindome, där man lovade att nu skulle man komma igång. Prognosen var att hallen skulle vara färdig strax efter årsskiftet 2017/2018. Nu visar det sig alltså att hallen inte är klar förrän tidigast till hösten 2018, något som inte annat kan ses som ett misslyckande från Majoritet Mölndal och en stor besvikelse hos alla som sett fram emot sporthallen. Jag vill återigen nämna att med Liberalernas och alliansens budget hösten 2014 så hade en fullvärdig sporthall i Lindome redan varit byggd och klar för länge sen. Vilket ansvar tar egentligen Majoritet Mölndal för föreningslivet?


Rubrik från artikel i Mölndals Posten 170302

lördag 25 februari 2017

Från tweet till beslut

Kommunfullmäktige i Mölndal godkände i veckan min motion om att upphöra med individuella skolporträtt. Det var en resa som började med ett tweet under hösten 2013. Bakgrunden var att jag då reagerade på de höga kostnaderna och funderade på om det verkligen var skolans ansvar? Mina tre barn gick då i tre olika skolor och det kom hem porträttpaket från tre olika leverantörer alla med olika och krångliga avbeställningsregler, paketen var också väldigt dyra. Jag tror att det då var runt 1500 kr som jag skulle få betala för mina tre barns porträtt. Tweeten fångades upp av Mölndalsposten som gjorde ett reportage om skolfoton, med ett antal olika intervjuer av föräldrar och skolledare. Jag fortsatte att fundera mer på frågan och också på vilken tid det måste ta att göra alla dessa individuella skolfoton, slutsatsen blev att det inte bara tog lärarnas arbetstid utan också värdefull utbildningstid från eleverna.  Det visade sig också att tusentals människor hamnar årligen i skuld hos kronofogden till följd av obetalda skolporträtt. Föräldrar känner sig tvingade och pressade att köpa dessa paket för att inte barnen ska vara de som blir utan och riskerar att mobbas eller känna sig utanför. Det är inget annat än en dold skuldfälla. Något som kommunen inte ska vara med och stödja. Min uppfattning är att skolan ska inte syssla med försäljningsverksamhet utan ägna sig åt utbildning. När jag valdes in i kommunfullmäktige efter valet 2014 så lämnade jag in min motion om att Mölndals kommun ska upphöra med de individuella porträtten. Jag är glad över det positiva svaret och motionen har också väckt intresse och uppmärksamhet från fler håll. Det känns bra att det går att göra förbättringar för människors vardag och vara med och bidra till en bättre verksamhet i kommunen.

Från Twitter oktober 2013

Mölndalsposten följde upp med reportage i november 2013


torsdag 9 februari 2017

En ny politisk organisation?

Fler proffspolitiker är rubriken på en artikel i Mölndalsposten i veckans nummer (9/2).
Det handlar om det förslag till ny politisk organisation som Kommunstyrelsens atbetsgivarutskott
(KSAGU) fattade beslut om tidigare i veckan. Jag sitter med i utskottet, och bakgrunden är att i varje mandatperiod så ska den politiska organisationen ses över och effektiviseras där det är möjligt vilket också är helt rimligt. Jag tycker att det är viktigt att vi hela tiden ifrågasätter gamla strukturer och gör förbättringar så att skattebetalarna får ut det bästa av den kommunala servicen för sina pengar. Den utredning som beslutet lutar på har gjorts av presidiet i KSAGU, där förslagen i korthet föreslår bla. att kommunalråden ska utökas från dagens 5 till att bli 7 st, dessutom så införs två politiska sekreterare och en ny övergripande indelning i rotlar som de större punkterna. Jag har varit lite kritisk till att utöka den politiska organisationen som medför ytterligare kostnader om det inte går att förklara vad det är för typ av problem/förbättring som en utökad politiskt organisation ska lösa. Något som utredningen inte har kunnat besvara i nuläget. Vidare så innebär dessa fyra nya heltidstjänster (kommunalråd och pol. sekreterare) kostnader på minst 3 miljoner kr som idag är ofinansierade. Innan den politiska organisationen utökas behöver det göras en ekonomisk konsekvensanalys som kan åskådliggöra vad de extra kostnaderna innebär i förhållande till en effektivare politisk organisation.
Jag ställde mig tveksamt bakom förslaget och lämnade också ett tilläggsyrkande på två punkter som röstades ner, dels att presidierna i de större nämnderna utökas till tre ledamöter genom att en andre vice ordförande inrättas. Syftet är att öka en demokratiska insynen och utvecklar presidiekulturen. Jag yrkade också på att se över möjligheten till att låta Förbos fastigheter i Mölndal överföras till Mölndalsbostäder. Det är svårt att se nyttan med att Mölndal ska ha två kommunala bostadsbolag, då är det bättre att kraftsamla resurserna för att skapa bättre förutsättningar till att bygga fler bostäder i Mölndal, dessutom skulle det också ge en effektivisering genom färre politiska poster vilket också skulle bidra till att skapa ett handlingsutrymme.
Avslutningsvis så får vi i sammanhanget inte glömma av att det är kommuninvånarnas behov som ska mötas. Fler heltidspolitiker kan ge en bättre service, och det går att utveckla den befintliga organisationen också, det ena utesluter inte det andra. Det är ett antal frågor som behöver besvaras för att se vad helheten kommer att innebära, något som nu rullar vidare mot Kommunstyrelsen och därefter ska det processas innan den nya politiska organisationen förväntas beslutas i Kommunfullmäktige i mars 2018.