torsdag 9 februari 2017

En ny politisk organisation?

Fler proffspolitiker är rubriken på en artikel i Mölndalsposten i veckans nummer (9/2).
Det handlar om det förslag till ny politisk organisation som Kommunstyrelsens atbetsgivarutskott
(KSAGU) fattade beslut om tidigare i veckan. Jag sitter med i utskottet, och bakgrunden är att i varje mandatperiod så ska den politiska organisationen ses över och effektiviseras där det är möjligt vilket också är helt rimligt. Jag tycker att det är viktigt att vi hela tiden ifrågasätter gamla strukturer och gör förbättringar så att skattebetalarna får ut det bästa av den kommunala servicen för sina pengar. Den utredning som beslutet lutar på har gjorts av presidiet i KSAGU, där förslagen i korthet föreslår bla. att kommunalråden ska utökas från dagens 5 till att bli 7 st, dessutom så införs två politiska sekreterare och en ny övergripande indelning i rotlar som de större punkterna. Jag har varit lite kritisk till att utöka den politiska organisationen som medför ytterligare kostnader om det inte går att förklara vad det är för typ av problem/förbättring som en utökad politiskt organisation ska lösa. Något som utredningen inte har kunnat besvara i nuläget. Vidare så innebär dessa fyra nya heltidstjänster (kommunalråd och pol. sekreterare) kostnader på minst 3 miljoner kr som idag är ofinansierade. Innan den politiska organisationen utökas behöver det göras en ekonomisk konsekvensanalys som kan åskådliggöra vad de extra kostnaderna innebär i förhållande till en effektivare politisk organisation.
Jag ställde mig tveksamt bakom förslaget och lämnade också ett tilläggsyrkande på två punkter som röstades ner, dels att presidierna i de större nämnderna utökas till tre ledamöter genom att en andre vice ordförande inrättas. Syftet är att öka en demokratiska insynen och utvecklar presidiekulturen. Jag yrkade också på att se över möjligheten till att låta Förbos fastigheter i Mölndal överföras till Mölndalsbostäder. Det är svårt att se nyttan med att Mölndal ska ha två kommunala bostadsbolag, då är det bättre att kraftsamla resurserna för att skapa bättre förutsättningar till att bygga fler bostäder i Mölndal, dessutom skulle det också ge en effektivisering genom färre politiska poster vilket också skulle bidra till att skapa ett handlingsutrymme.
Avslutningsvis så får vi i sammanhanget inte glömma av att det är kommuninvånarnas behov som ska mötas. Fler heltidspolitiker kan ge en bättre service, och det går att utveckla den befintliga organisationen också, det ena utesluter inte det andra. Det är ett antal frågor som behöver besvaras för att se vad helheten kommer att innebära, något som nu rullar vidare mot Kommunstyrelsen och därefter ska det processas innan den nya politiska organisationen förväntas beslutas i Kommunfullmäktige i mars 2018.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar