onsdag 3 maj 2017

Fortsatt hög sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i Mölndals stad ligger tyvärr kvar på en hög nivå. Den senaste uppföljningen för första kvartalet 2017 visar förvisso på en liten förbättring jämfört med föregående år, men nivån är sammantaget fortfarande för hög. Den förvaltning som har den högsta sjukfrånvaron är Vård och omsorgsförvaltningen där sjukfrånvaron i % av ordinarie arbetstid ligger över 10%.

Personalen är en organisations främsta resurs och ett förebyggande friskvårdsarbete är en investering för både den enskilde medarbetaren och organisationen. Liberalerna har i budgetförslagen sedan 2015 påtalat behovet av mer riktade insatser för att främja friskvårdsarbetet. Något som den S-ledda majoriteten ignorerat. Även om det idag görs många bra aktiviteter så räcker det inte. Det behövs göras mer. Riktade insatser och extra resurser behöver skjutas till, en strategi behöver tydliggöras och ett målmedvetet arbete för att öka frisknärvaron behöver prioriteras.

Tittar man på en jämförelse på hur sjukfrånvaron i Mölndals stad har utvecklats de senaste åren är resultatet talande. Statistiken nedan bygger på uppgifter från Mölndals stad och de mätningar som görs avseende uppföljning av sjukfrånvaron.Jämförelse sjukfrånvaron första kvartalet 2014-2017 totalt i Mölndals stad
(2016 gjordes dock mätningen efter första tertialet)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar